Υπεύθυνος ιστοτόπου

Υπεύθυνος για τον παρόντα ιστότοπο είναι η CP REIFEN TRADING GMBH.
Εδρεύει στη διεύθυνση Lebacher Strasse 4, 66113 Saarbrücken, Γερμανία.
http://www.cpreifentrading.com/
HRB-Nr.: 19671 - Steuer Nr. : 040/107/04168 - Διαχειριστής: Hugo Lacasse

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται από την CP REIFEN TRADING GMBH σε αποκλειστικό σέρβερ.

Ευθύνη

Όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από τον παρόντα ιστότοπο δημοσιεύονται όπως παραλαμβάνονται. Η CP REIFEN TRADING GMBH δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή υπονοούμενη, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Η CP REIFEN TRADING GMBH ουδεμία ευθύνη φέρει για την ακρίβεια, για λάθη ή για παραλείψεις που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Η CP REIFEN TRADING GMBH διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή τις παρούσες πληροφορίες, επικαιροποιώντας τον ιστότοπο. Η CP REIFEN TRADING GMBH ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε αποζημίωση, άμεση ή έμμεση, η οποία προκύπτει από τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο. Οι εξωτερικοί ιστότοποι με σύνδεσμο που οδηγεί στον παρόντα ιστότοπο δεν τελούν υπό τον έλεγχό μας και, ως εκ τούτου, η CP REIFEN TRADING GMBH ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη χρήση τους είναι ο χρήστης.

Πνευματικά δικαιώματα

Το σύνολο του παρόντος ιστοτόπου διέπεται από τη γαλλική και τη διεθνή νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματα των συντακτών και της πνευματικής τους ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα αναπαραγωγής επιφυλάσσονται, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων και φωτογραφιών.