ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

- Έκδοση σε ισχύ από τις 18 Οκτωβρίου 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, εταιρεία ανδορρικού δικαίου της μορφής societat limitada unipersonal με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, καταχωρημένη στο εμπορικό και εταιρικό μητρώο της Ανδόρρας με τον αριθμό 16339, με αριθμό ΦΠΑ EL997521800, με έδρα την C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο της Ανδόρρας), email: cm(a)adtyre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής αναφερόμενη ως η «Πωλήτρια») έχει ως κύρια δραστηριότητα την πώληση ελαστικών και σχετικών προϊόντων μέσω του ιστοτόπου elastikaleader.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης έχουν ως σκοπό να διέπουν, χωρίς περιορισμούς, όλες τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε είναι καταναλωτής, μη επαγγελματίας ή επαγγελματίας (εφεξής ο «Πελάτης»), που έχει πραγματοποιήσει αγορά στον Ιστότοπο και να καθορίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ της Πωλήτριας και του Πελάτη.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Όλα τα κοινά ονόματα των οποίων το πρώτο γράμμα είναι κεφαλαίο στο παρόν έγγραφο έχουν τον ορισμό που αποδίδεται στο παρόν άρθρο.

 • Επιβεβαίωση Παραλαβής αναφέρεται στο email απάντησης που μεταδίδεται από τον Πωλητή στον Πελάτη μετά την επικύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη και περιέχει τη σύνοψη της Παραγγελίας, τους γενικούς όρους πώλησης που ισχύουν και το αντίστοιχο Τιμολόγιο.
 • Δελτίο Παραγγελίας αναφέρεται στη σύνοψη των Προϊόντων που επιλέγονται από τον Πελάτη και υποβάλλονται για επικύρωση από αυτόν στον Ιστότοπο για την ολοκλήρωση της Παραγγελίας.
 • Δελτίο Παράδοσης αναφέρεται στο έγγραφο που παραδίδεται στον Πελάτη από τον Μεταφορέα κατά την παράδοση της Παραγγελίας, με την υπογραφή του Πελάτη που επιβεβαιώνει την παράδοση της Παραγγελίας καθώς και την άριστη κατάσταση του ή των Προϊόντων και την απουσία ανωμαλιών.
 • ΓΟΠ αναφέρεται στους παρόντες γενικούς όρους πώλησης του Πωλητή στους οποίους πρέπει να συμμορφωθεί ο Πελάτης για να πραγματοποιήσει την Παραγγελία του.
 • Πελάτης αναφέρεται σε κάθε άτομο ή εταιρεία που δρα ως Καταναλωτής, Μη-Επαγγελματίας ή Επαγγελματίας που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο με σκοπό την πραγματοποίηση μιας Παραγγελίας.
 • Παραγγελία αναφέρεται στο ή τα Προϊόν(τα) που παραγγέλνει ο Πελάτης για κάθε περίσταση αγοράς στον Ιστότοπο.
 • Καταναλωτής αναφέρεται σε έναν Πελάτη, φυσικό πρόσωπο, που δρα για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, βιομηχανικής, τεχνικής, ελεύθερης επαγγελματικής ή γεωργικής δραστηριότητάς του.
 • Συμβόλαιο αναφέρεται στο σύνολο των συμβατικών εγγράφων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών για κάθε Πώληση, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 15.
 • Ημερομηνία Παράδοσης αναφέρεται στην ημερομηνία πραγματικής παράδοσης της Παραγγελίας στον Πελάτη που αναγράφεται στο Δελτίο Παράδοσης.
 • Προθεσμία Παράδοσης αναφέρεται στη μέγιστη προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 8.2 κατά την οποία ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία στον Πελάτη.
 • Προθεσμία ακύρωσης αναφέρεται στην προθεσμία που αναφέρεται στο Άρθρο 9.
 • Τιμολόγιο αναφέρεται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω της Επιβεβαίωσης Παραλαβής.
 • Ανωτέρα Βία αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένα γεγονός που διαφεύγει από τον έλεγχο του οφειλέτη, το οποίο δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί λογικά κατά τη σύναψη του Συμβολαίου και τα αποτελέσματα του οποίου δεν μπορούν να αποφευχθούν με κατάλληλα μέτρα, εμποδίζει την εκπλήρωση της υποχρέωσής του από τον οφειλέτη.
 • Προμηθευτής αναφέρεται σε έναν τρίτο στο Συμβόλαιο που διαθέτει το ή τα Προϊόντα της Παραγγελίας του Πελάτη.
 • Παράδοση αναφέρεται στη μεταβίβαση στον Πελάτη της φυσικής κατοχής ή του ελέγχου του ή των Προϊόντων.
 • Μη-Επαγγελματίας αναφέρεται σε έναν Πελάτη, νομικό πρόσωπο, που δεν δρα για επαγγελματικούς σκοπούς (βλ. τον ορισμό του Επαγγελματία παρακάτω).
 • Προσφορά Προϊόντος αναφέρεται στην προσφορά που δημοσιεύεται υπό την ευθύνη του Πωλητή σε έναν από τους υποστηρικτές του, και ειδικότερα στον Ιστότοπό του, αφιερωμένη στην πώληση ενός συγκεκριμένου Προϊόντος και περιλαμβάνει ειδικότερα τη φωτογραφία καθώς και τα χαρακτηριστικά και την τιμή του Προϊόντος.
 • Μέρος(η) αναφέρεται, στον ενικό, στον Πελάτη ή τον Πωλητή που λαμβάνεται υπόψη ξεχωριστά και, στον πληθυντικό, στον Πελάτη και τον Πωλητή που λαμβάνονται υπόψη συλλογικά.
 • Τιμή αναφέρεται στη συνολική τιμή που αναφέρεται στο Άρθρο 5 που ο Πελάτης δεσμεύεται να πληρώσει για την Παραγγελία.
 • Προϊόν(τα) αναφέρεται στα προϊόντα ελαστικών ή συναφή (ρίμες, αλυσίδες, κλπ…) που προσφέρονται προς πώληση από τον Πωλητή στον Ιστότοπο.
 • Επαγγελματίας αναφέρεται σε έναν Πελάτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσιο ή ιδιωτικό, που δρα για σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, βιομηχανικής, τεχνικής, ελεύθερης επαγγελματικής ή γεωργικής δραστηριότητάς του, συμπεριλαμβανομένου όταν δρα εκ μέρους ή για λογαριασμό ενός άλλου επαγγελματία.
 • Ιστότοπος αναφέρεται στον ιστότοπο του Πωλητή που είναι προσβάσιμος στη διεύθυνση URL elastikaleader.gr.
 • Σταθμός(οί) Εγκατάστασης αναφέρεται στα γκαράζ που αναφέρονται στον Ιστότοπο (https://fitting.elastikaleader.gr/) στα οποία ο Πελάτης μπορεί να παραδώσει την Παραγγελία του και να εγκαταστήσει τα Προϊόντα του.
 • Δικαιούχος του Δικαιώματος Ακύρωσης αναφέρεται στο πρόσωπο που αναφέρεται στο Άρθρο 9.
 • Μεταφορέας αναφέρεται στην εταιρεία μεταφορών που επιλέγεται από τον Προμηθευτή ή τον Πωλητή για τη μεταφορά και την Παράδοση της Παραγγελίας στη διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης ή στον Σταθμό Εγκατάστασης που επιλέγει αυτός.
 • Πωλητής αναφέρεται στο πρόσωπο που αναφέρεται στην Προοίμιο.
 • Πώληση αναφέρεται στη νομική συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη με την οποία ο πρώτος δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία και ο δεύτερος να πληρώσει την Τιμή.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

Οι Γενικοί Όροι Πώλησης (ΓΟΠ) έχουν ως σκοπό να διέπουν, χωρίς περιορισμούς, το σύνολο των Πωλήσεων που συναφθούν μέσω του Ιστότοπου του Πωλητή και να καθορίζουν τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Πελάτη σχετικά με κάθε Παραγγελία.

Οι ΓΟΠ υπερισχύουν και υποκαθιστούν όλες τις άλλες ενδεχόμενες συμφωνίες, δεσμεύσεις, δηλώσεις, υποσχέσεις, προθέσεις, τεκμηριώσεις ή πληροφορίες που έχουν προηγηθεί μεταξύ των Μερών σχετικά με την Παραγγελία.

Η επικύρωση οποιασδήποτε Παραγγελίας από έναν Πελάτη υπόκειται αυστηρά στην προηγούμενη αποδοχή, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, του συνόλου των όρων και των προϋποθέσεων των ΓΟΠ που ισχύουν ταυτόχρονα στον Ιστότοπο, η οποία αποδοχή εκδηλώνεται με τον τσεκάρισμα με ένα κλικ του ποντικιού του πλαισίου που βρίσκεται στα αριστερά της φράσης « Διάβασα και αποδέχομαι τους γενικούς όρους πώλησης και τον χάρτη εμπιστευτικότητας. ». Αυτό το βήμα πραγματοποιείται αφού ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη λεπτομέρεια της Παραγγελίας του και την Συνολική Τιμή της και να διορθώσει τυχόν λάθη πριν επιβεβαιώσει αυτήν για να εκφράσει την οριστική του αποδοχή.

Οι ΓΟΠ είναι προσβάσιμοι στον Ιστότοπο και μεταδίδονται στον Πελάτη σε ένα ανθεκτικό μέσο σε συνημμένο αρχείο της Απόδειξης Παραλαβής.

Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί μεταξύ των Μερών από τη στιγμή της έκδοσης της Απόδειξης Παραλαβής από τον Πωλητή.

Ο Πωλητής διασφαλίζει τη διατήρηση του γραπτού που καταγράφει τη Σύμβαση από τη σύναψη της Σύμβασης και για διάρκεια δέκα ετών από την Παράδοση της Παραγγελίας. Ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην αρχειοθετημένη Σύμβαση με απλό αίτημα που απευθύνεται στον Πωλητή (https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia).

Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι η σύναψη της Σύμβασης συνεπάγεται για αυτόν την ανάληψη της υποχρέωσης πληρωμής της Τιμής προς όφελος του Πωλητή.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

3.1 Χαρακτηριστικά των Προϊόντων

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η τιμή των Προϊόντων αναφέρονται σε κάθε Προσφορά Προϊόντος που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν συμβατικές πληροφορίες που δεσμεύουν τον Πωλητή σε περίπτωση σύναψης της Σύμβασης με τον Πελάτη και υπό τον όρο της διαθεσιμότητας σε απόθεμα των συγκεκριμένων Προϊόντων.

Κάθε ελαστικό φέρει στο πλάι τον αριθμό DOT που αποτελείται ως εξής:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Κωδικός του εργοστασίου όπου κατασκευάστηκε το ελαστικό
 • 4W : Διαστασιακός κωδικός που ανήκει στον κατασκευαστή
 • HWNX : Προαιρετικός κωδικός που ανήκει στον κατασκευαστή
 • 3903 : ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού που αντιστοιχεί στην 39η εβδομάδα του έτους 2003.

3.2 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός Προϊόντος στην αντίστοιχη Προσφορά Προϊόντος με την ένδειξη «ΣΕ ΑΠΌΘΕΜΑ» είναι μια καθαρά ενδεικτική πληροφορία λαμβάνοντας υπόψη τις καθημερινές ροές και όγκους συναλλαγών.

Σε περίπτωση εξάντλησης αποθέματος, ο Πωλητής θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα τον αποζημιώσει πλήρως με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε κατά την Παραγγελία εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωσή του για την αδυναμία διαθεσιμότητας του Προϊόντος. Σε περίπτωση μερικής αδυναμίας διαθεσιμότητας της Παραγγελίας, ο Πελάτης θα αποζημιωθεί αναλογικά με το ή τα λείποντα Προϊόντα.

4. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

4.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ο δημόσιος Ιστότοπος είναι διαθέσιμος σε κάθε επισκέπτη, όλο το χρόνο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες την ημέρα, εκτός από τις διακοπές που είναι απαραίτητες για τεχνικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και ενημέρωσης που ο Πωλητής θα κρίνει σκόπιμο να πραγματοποιήσει και από οποιαδήποτε τεχνική βλάβη ανεξάρτητη από τη θέληση του Πωλητή.

Όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί ο Πελάτης για να εξασφαλίσει τη δική του πρόσβαση στον Ιστότοπο παραμένουν αποκλειστικά στην ευθύνη του και ειδικότερα το κόστος του υπολογιστικού του εξοπλισμού, της συνδρομής του στο διαδίκτυο και οποιουδήποτε λογισμικού.

4.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η αναζήτηση και η επιλογή του ή των Προϊόντων από τον Πελάτη γίνεται υπό την αποκλειστική και μόνη ευθύνη του.

Για να διευκολύνει τις αναζητήσεις του Πελάτη, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη στον Ιστότοπό του (i) μια μπάρα αναζήτησης στην οποία ο Πελάτης μπορεί να εισάγει ελεύθερα λέξεις-κλειδιά και (ii) ένα εργαλείο αναζήτησης βασισμένο σε διάφορα χαρακτηριστικά των Προϊόντων που αναφέρονται σε λίστα επιλογών. Η καλή λειτουργία, το ενδιαφέρον, η πληρότητα και η σχετικότητα αυτών των εργαλείων δεν εγγυώνται από τον Πωλητή.

Εναπόκειται στον Πελάτη να λάβει γνώση του συνόλου των Προσφορών Προϊόντων που προτείνει ο Πωλητής στον Ιστότοπό του και να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αναζητήσεις στο επιλεγμένο μοντέλο και στον ανταγωνισμό για να αξιολογήσει τη σχετικότητα, το ενδιαφέρον και την καταλληλότητα της Προσφοράς Προϊόντος στις ανάγκες του.

Ο Πωλητής παρέχει ενδεικτικά:

 • τα δεδομένα TECDOC σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ οχημάτων και ανταλλακτικών·
 • τα δεδομένα BMF σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ οχημάτων, ελαστικών και ζαντών·
 • τα δεδομένα κατασκευαστών σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ οχημάτων και αλυσίδων·
 • τα δεδομένα σχετικά με τις συμβατότητες μεταξύ οχημάτων και προϊόντων.

Ο Πωλητής δεν εγγυάται με κανέναν τρόπο τη σχετικότητα, την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των δεδομένων που παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως ενδεικτικά για να διευκολύνουν την αναζήτηση προϊόντος. Εναπόκειται στον Πελάτη να ελέγξει ότι τα επιλεγμένα Προϊόντα προσαρμόζονται και αντιστοιχούν στο όχημά του.

Ο Πελάτης καλείται ειδικά να διαβάσει τις κριτικές καθώς και τα παρόμοια ελαστικά που προτείνονται κάτω από την Προσφορά Προϊόντος προκειμένου να αξιολογήσει αν το Προϊόν που προβάλλεται είναι πιθανό να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.

Η επιλογή ενός Προϊόντος εκτελείται κάνοντας κλικ στη λειτουργία «Προσθήκη στο καλάθι» αφού έχει επιλεγεί η απαιτούμενη ποσότητα.

Αυτή η ενέργεια έχει μόνο ως αποτέλεσμα να συμπεριλάβει το επιλεγμένο Προϊόν στο καλάθι του Πελάτη και δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση αγοράς σε αυτό το στάδιο.

Μόλις ο Πελάτης θεωρήσει ότι η επιλογή των αγορών του έχει ολοκληρωθεί, αρκεί να μεταβεί στην ενότητα «Καλάθι» για να ελέγξει τη σωστή επιλογή των Προϊόντων και των ποσοτήτων και να λάβει γνώση της συνολικής Τιμής που συνδέεται με την Παραγγελία του.

Πριν την τελική επικύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει το καλάθι του ανά πάσα στιγμή και έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τη λεπτομέρεια της Παραγγελίας του και τη συνολική Τιμή και να διορθώσει τυχόν λάθη πριν επιβεβαιώσει αυτήν για να εκφράσει την τελική του αποδοχή.

4.3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΎ ΠΕΛΆΤΗ

Για να ολοκληρώσει την Παραγγελία του, ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό (εάν αυτό δεν έχει ήδη γίνει κατά τη διάρκεια μιας προηγούμενης Παραγγελίας). Για αυτό το σκοπό, ο Καταναλωτής και ο Μη-Επαγγελματίας πρέπει να παρέχουν μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαμορφώσουν έναν κωδικό πρόσβασης καθώς και να δηλώσουν την ταυτότητά τους, τον αριθμό τηλεφώνου τους και τη διεύθυνσή τους. Ο Επαγγελματίας δημιουργεί από την πλευρά του έναν «επαγγελματικό λογαριασμό» παρέχοντας μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαμορφώνοντας έναν κωδικό πρόσβασης καθώς και δηλώνοντας το όνομά του, το επώνυμό του, το όνομα της εταιρείας, έναν αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση.

Ο Πελάτης καλείται να συμπληρώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στον προσωπικό του λογαριασμό γνωρίζοντας ότι τα πεδία με ένα αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες των Πελατών συλλέγονται και επεξεργάζονται για τους σκοπούς και στις συνθήκες που ορίζονται στο Άρθρο 14 παρακάτω και στο Χάρτη Απορρήτου.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να παρέχει αληθινές και ειλικρινείς πληροφορίες και να ενημερώσει τον Πωλητή για οποιαδήποτε αλλαγή τους αφορά. Ένα σύνοψη των παρεχόμενων πληροφοριών είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο. Η μη παροχή των ζητούμενων πληροφοριών ισοδυναμεί με παραίτηση από τη δημιουργία ενός λογαριασμού και εμποδίζει την επικύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη.

Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπικά και εμπιστευτικά: ο Πελάτης απαγορεύεται να τα αποκαλύψει σε τρίτους ή να τα παραχωρήσει. Κάθε Παραγγελία που γίνεται μέσω αυτού του ονόματος χρήστη και αυτού του κωδικού πρόσβασης θα θεωρείται ότι έχει γίνει από τον Πελάτη και θα δεσμεύει αντίστοιχα αυτόν έναντι του Πωλητή, εκτός αν αυτή η Παραγγελία έχει γίνει από τρίτο λόγω κάποιας ασφάλειας του ιστότοπου του Πωλητή. Εναπόκειται στον Πελάτη να ενημερώσει άμεσα γραπτώς τον Πωλητή για οποιαδήποτε χρήση του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης που γίνεται χωρίς τη γνώση του και την οποία θα μπορούσε να γνωρίζει.

Ο Πελάτης μπορεί να διορθώσει, ανά πάσα στιγμή, τα λάθη καταχώρησης των ζητούμενων πληροφοριών. Ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν λάθη καταχώρησης και τις συνέπειες που μπορεί να προκύψουν όπως καθυστέρηση και/ή λάθος στην παράδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα έξοδα που έχουν προκύψει για την επαναποστολή της Παραγγελίας θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Πελάτη.

Ο προσωπικός λογαριασμός επιτρέπει στον Πελάτη να έχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Οι Παραγγελίες σας – Εξυπηρέτηση Πελατών : η λίστα των Παραγγελιών που έχουν γίνει στον Ιστότοπο·
 • Τροποποίηση των πληροφοριών σας : οι προσωπικές πληροφορίες που έχουν δηλωθεί από τον Πελάτη με τη δυνατότητα να τις τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει, χωρίς καθυστέρηση ή αποζημίωση, τον λογαριασμό οποιουδήποτε Πελάτη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων γενικών όρων και της απάτης ή παράνομης χρήσης του λογαριασμού από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο.

Ο Πελάτης μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του ενημερώνοντας τον Πωλητή για την απόφασή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia. Ο Πωλητής θα απενεργοποιήσει τον λογαριασμό εντός μέγιστης προθεσμίας εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραλαβή αυτού του email.

4.4 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αφού επιβεβαιώσει το καλάθι του, δημιουργήσει τον λογαριασμό του, εισάγει τη διεύθυνση παράδοσης, επιλέξει τον τρόπο πληρωμής του, ο Πελάτης καλείται να επιβεβαιώσει οριστικά την παραγγελία του πραγματοποιώντας την πληρωμή του μέσω της λειτουργίας "Προβείτε σε ασφαλή πληρωμή". Η ισχύς αυτής της ενέργειας εξαρτάται από την προηγούμενη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης (βλ. supra).

Η οριστική επιβεβαίωση της Παραγγελίας έχει ως αποτέλεσμα να επιβάλλει στον Πελάτη την υποχρέωση πληρωμής της Τιμής προς όφελος του Πωλητή.

Μετά την παραλαβή της πληρωμής από τον Πωλητή, ο Πελάτης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον Πωλητή που περιλαμβάνει την Παραγγελία του.

4.5 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΡΗΤΗ ΡΗΤΗ ΡΗΤΗ)

Το παρόν Άρθρο αποτελεί μια ρητή ρήτρα που καθορίζει τις δεσμεύσεις των οποίων η μη εκπλήρωση θα οδηγήσει στην ακύρωση της Πώλησης.

4.5.1 Ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πελάτη

Ο Πελάτης θα μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία, δηλαδή να λύσει την Πώληση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Διακριτική ευχέρεια:
  μετά την τελική επικύρωση της Παραγγελίας του, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ακύρωσή της κατά τη διακριτική του ευχέρεια, υπό τον όρο ότι τα Προϊόντα της Παραγγελίας δεν βρίσκονται ακόμη σε φάση προετοιμασίας;
 2. Καθυστέρηση ή άρνηση παράδοσης:
  σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης παράδοσης από τον Πωλητή και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 8.2 ;
 3. Ανάκληση:
  σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 9 ;
 4. Έλλειψη συμμόρφωσης:
  στις περιπτώσεις έλλειψης συμμόρφωσης που αναφέρονται στο Άρθρο 10.2 ;
 5. Κρυφό ελάττωμα:
  σε περίπτωση κρυφού ελαττώματος σύμφωνα με το Άρθρο 10.2 ; και
 6. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ:
  σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Πωλητή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το Άρθρο 13.
4.5.2 Ακύρωση της Παραγγελίας από τον Πωλητή

Ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία, δηλαδή να λύσει την Πώληση στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Καθυστέρηση ή αποτυχία πληρωμής:
  σε περίπτωση παράβασης του Πελάτη στην υποχρέωση πληρωμής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 6 ;
 2. Μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων:
  σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ή των Προϊόντων σε απόθεμα ;
 3. Αποτυχία του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση:
  σε περίπτωση αποτυχίας του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 8.5 ;
 4. Ανωτέρα Βία:
  σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας του Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω Ανωτέρας Βίας σύμφωνα με το Άρθρο 13.
4.5.3 Προηγούμενη προειδοποίηση

Η διακοπή της Πώλησης πρέπει να προηγείται, εκτός αν υπάρχει επείγον, από μια προειδοποίηση του Παραβατικού Μέρους να εκπληρώσει την δέσμευσή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • ακύρωση για δική τους βολή (Άρθρο 4.5.1(i)) ;
 • ειδικές περιπτώσεις αρνησης παράδοσης και μη τήρησης προθεσμίας παράδοσης που έχει θεσπιστεί ως ουσιαστική συνθήκη σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 ;
 • άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης (Άρθρο 4.5.1(iii)) ;
 • μη διαθεσιμότητα των Προϊόντων (Άρθρο 4.5.2(ii)) ; και
 • αποτυχία του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση (Άρθρο 4.5.2(iii)).

Αυτή η προειδοποίηση αναφέρεται στο παρόν Άρθρο 4.5 και αναφέρει ρητά το λόγο διακοπής και ότι, σε περίπτωση που το Παραβατικό Μέρος δεν εκπληρώσει την υποχρέωσή του, το άλλο Μέρος θα έχει το δικαίωμα να διακόψει την Πώληση.

Ο Πελάτης καλείται να συμβουλευτεί τυχόν επιπλέον όρους προειδοποίησης που έχουν συμφωνηθεί στους παρόντες ΓΕΠ και ισχύουν για κάθε περίπτωση ακύρωσης της Παραγγελίας που αναφέρεται παραπάνω.

4.5.4 Φορμαλισμός της λύσης

Το Μέρος που επιθυμεί να λύσει την Πώληση μπορεί να το κάνει:

 • μέσω ειδοποίησης που αναφέρεται στην περίπτωση της λύσης που επικαλείται;
 • μέσω αίτησης στο δικαστήριο.

Στην περίπτωση της άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης, η παραπάνω ειδοποίηση γίνεται μέσω της φόρμας ανάκλησης ή οποιασδήποτε άλλης δήλωσης χωρίς αμφισημία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Άρθρου 9.

Στην περίπτωση της ακύρωσης για δική του ευχαρίστηση, η ειδοποίηση γίνεται από τον Πελάτη μέσω του λογαριασμού του, επιλέγοντας την Παραγγελία που αφορά και ανοίγοντας μια αξίωση μέσω της υποστήριξης μέσω εισιτηρίου.

4.5.5 Στιγμή της λύσης

Η λύση της Πώλησης θα έχει ισχύ από:

 • την παραλαβή από τον άλλο Μέρος της παραπάνω ειδοποίησης (εκτός από την περίπτωση όπου η Εταιρεία έχει εκτελεστεί εν τω μεταξύ στην περίπτωση του Άρθρου 4.5.1(ii)) ;
 • την ημερομηνία που αποφασίζει ο δικαστής σε περίπτωση δικαστικής λύσης.
4.5.6 Επιπτώσεις της λύσης

Τυχόν επιστροφές χρημάτων γίνονται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • σε περίπτωση λύσης για συμφωνία (Άρθρο 4.5.1(i)) : επιστροφή της Παραγγελίας εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία;
 • σε περίπτωση λύσης λόγω καθυστέρησης ή αρνησης παράδοσης (Άρθρο 4.5.1(ii)) : επιστροφή της Παραγγελίας σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 8.2 ;
 • σε περίπτωση λύσης λόγω ανακλήσεως (Άρθρο 4.5.1(iii)) : επιστροφή της Παραγγελίας σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 9 ;
 • σε περίπτωση λύσης λόγω ελλείψεως συμμόρφωσης (Άρθρο 4.5.1(iv)) : επιστροφή της Παραγγελίας σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου 10.2.9 ;
 • σε περίπτωση λύσης λόγω απουσίας αποθέματος (Άρθρο 4.5.2(ii)) : επιστροφή της Παραγγελίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα λύσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία; και
 • σε περίπτωση αποτυχίας του Πελάτη στην παραλαβή των Προϊόντων στη δηλωθείσα διεύθυνση (Άρθρο 4.5.2(iii)) : επιστροφή της Παραγγελίας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το ηλεκτρονικό μήνυμα λύσης του Πωλητή, με τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης κατά την Παραγγελία και με αφαίρεση των εξόδων επιστροφής και των ενδεχόμενων εξόδων προσπάθειας επαναπαράδοσης που αναφέρονται στο Άρθρο 8.5.

Η λύση της Πώλησης δεν θα επηρεάσει τα Άρθρα 21 και 22 που θα παραμείνουν σε ισχύ μεταξύ των Μερών.

5. ΤΙΜΕΣ

Κάθε Προσφορά Προϊόντος συνοδεύεται από την μοναδιαία τιμή σε ευρώ και κατανοείται ότι περιλαμβάνει όλους τους φόρους (ΤΤC).

Σύμφωνα με το Άρθρο 19 παρακάτω, όλες οι Παραγγελίες υπόκεινται στους νόμους της Πριγκιπάτου της Ανδόρας, οι οποίες Παραγγελίες θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται σε αυτή την επικράτεια όπου ο Πωλητής είναι εγκατεστημένος. Ως εκ τούτου, οι τιμές των Προσφορών Προϊόντων δεν περιλαμβάνουν τις πιθανές περιβαλλοντικές εισφορές που ισχύουν εκτός της Πριγκιπάτου της Ανδόρας.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές του ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οι τιμές των Προσφορών Προϊόντων είναι πιθανό να αλλάξουν αρκετές φορές την ημέρα. Οι τιμές που εφαρμόζονται σε μια Παραγγελία είναι εκείνες που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ταυτόχρονα με την τελική επικύρωση της Παραγγελίας σύμφωνα με το Άρθρο 4.4.

Στο πλαίσιο ορισμένων Προσφορών Προϊόντων, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη ένα εργαλείο σύγκρισης της τιμής με αυτές ορισμένων ανταγωνιστών του. Για να γνωρίζει ο Πελάτης την ημερομηνία που ο Πωλητής κατέγραψε την τιμή του ανταγωνισμού, προτρέπεται να τοποθετήσει το ποντίκι του πάνω από την αντίστοιχη τιμή για να εμφανιστεί ένα παράθυρο κειμένου που δείχνει την ημερομηνία και την ώρα συλλογής της τιμής του ανταγωνιστή από τον Πωλητή.

Η συνολική τιμή μιας Παραγγελίας αποτελείται από:

 • το συνολικό ποσό των τιμών των ποσοτήτων των προϊόντων και των υπηρεσιών που επιλέγει ο Πελάτης· και
 • τυχόν έξοδα αποστολής (εκτός αν προσφέρονται έξοδα αποστολής υπό όρους).

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η πληρωμή είναι απαιτούμενη αμέσως μετά την Παραγγελία, η οποία θα επεξεργαστεί από τον Πωλητή μόνο μετά την πλήρη πληρωμή από τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που δεν ληφθεί η πληρωμή της Τιμής εντός τριών (3) ημερών από την επικύρωση της Παραγγελίας, ο Πελάτης λαμβάνει ειδοποίηση από τον Πωλητή που τον προτρέπει να εξοφλήσει την Τιμή εντός επιπλέον προθεσμίας τεσσάρων (4) ημερών. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία και συνεπώς να λύσει την Πώληση.

Ο Πελάτης μπορεί να εξοφλήσει την παραγγελία του με τα ακόλουθα μέσα πληρωμής:

 • πιστωτική κάρτα;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius; ή
 • SEPA μεταφορά (με δυνατότητα αυτόματων χρεώσεων για Επαγγελματίες).

Ο Πελάτης αναλαμβάνει τις συνέπειες οποιουδήποτε σφάλματος κατά τη διαδικασία πληρωμής και οποιασδήποτε ανωμαλίας ή δυσλειτουργίας των μέσων πληρωμής.

Ο Πωλητής μπορεί να απαιτήσει από κάθε Επαγγελματικό Πελάτη πρόστιμα καθυστέρησης που είναι απαιτούμενα την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία λήξης. Το επιτόκιο καθυστέρησης θα είναι ίσο με το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην πιο πρόσφατη επιχείρηση επαναχρηματοδότησής της αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Το εφαρμοστέο επιτόκιο κατά το πρώτο εξάμηνο του εν λόγω έτους είναι το επιτόκιο που ισχύει στην 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους. Για το δεύτερο εξάμηνο του εν λόγω έτους, είναι το επιτόκιο που ισχύει στην 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους. Τα πρόστιμα καθυστέρησης είναι απαιτούμενα χωρίς να απαιτείται υπενθύμιση.

Επιπλέον, κάθε Επαγγελματικός Πελάτης που βρίσκεται σε καθυστέρηση πληρωμής θα είναι υπόχρεος εξ ολοκλήρου, έναντι του Πωλητή, για μια ενιαία αποζημίωση για έξοδα είσπραξης ύψους σαράντα ευρώ (40,00 €). Όταν τα έξοδα είσπραξης που έχουν επιβληθεί υπερβαίνουν το ποσό αυτής της ενιαίας αποζημίωσης, ο Πωλητής μπορεί να ζητήσει επιπλέον αποζημίωση, με την προϋπόθεση απόδειξης. Ωστόσο, ο Πωλητής δεν θα μπορεί να επικαλεστεί το δικαίωμα αυτών των αποζημιώσεων όταν η έναρξη μιας διαδικασίας προστασίας, αναδιάρθρωσης ή υγραείας απαγορεύει την πληρωμή της οφειλής που του οφείλεται στην ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση αποτυχημένης χρέωσης, για κάθε Επαγγελματικό Πελάτη, ο πελάτης δίνει τη συγκατάθεσή του για την αυτόματη εξόφληση των απλήρωτων τιμολογίων στην πιστωτική κάρτα της εταιρείας του.

Μετά από κάθε πληρωμή, ανεξάρτητα από το μέσο, ο Πελάτης λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης.

6.1 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Ο Πωλητής αποδέχεται μόνο πληρωμές με πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard ή Maestro.

Η ασφαλής online πληρωμή με πιστωτική κάρτα πραγματοποιείται από έναν πάροχο πληρωμών.

Όλα τα στάδια της πληρωμής με πιστωτική κάρτα υπόκεινται στο σύστημα πληρωμής HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT, το οποίο είναι πλήρως κρυπτογραφημένο και προστατευμένο. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται είναι το SSL σε συνδυασμό με την τραπεζική μονετική (πρωτόκολλο 3D secure).

Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την παραγγελία και ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας δεν κυκλοφορούν ανοιχτά στο Διαδίκτυο. Ο αριθμός της πιστωτικής κάρτας δεν εκτυπώνεται σε κανένα χαρτί, τιμολόγιο, απόδειξη ή άλλη λίστα.

Ο Πωλητής δεν γνωρίζει τους αριθμούς των καρτών. Το HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT δεν διατηρεί τους αριθμούς των καρτών μετά την μετάδοση της συναλλαγής πληρωμής στην τράπεζα του εμπόρου. Έτσι, κανείς δεν έχει πρόσβαση, ούτε ηλεκτρονικά, ούτε εκτυπωμένα, στα στοιχεία των πιστωτικών καρτών των αγοραστών. Ο κίνδυνος να παραβιαστεί ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας κατά την αγορά στις ιστοσελίδες του Πωλητή με το HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT είναι σχεδόν μηδενικός.

Οι Επαγγελματίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης χρέωσης GoCardless (gocardless.com) που επιλέγει ο Πωλητής. Αυτό το σύστημα είναι πλήρως κρυπτογραφημένο.

Κατά τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα, η συναλλαγή χρεώνεται αμέσως μόλις ο Πελάτης πραγματοποιήσει την πληρωμή. Η δέσμευση πληρωμής με κάρτα είναι αμετάκλητη. Κατά την διάρκεια της Πώλησης, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Πωλητή να χρεώσει την κάρτα του με το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή που αναγράφεται. Ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος της κάρτας που θα χρεωθεί και ότι έχει το νομικό δικαίωμα να την χρησιμοποιήσει. Σε περίπτωση λάθους ή αδυναμίας χρέωσης της κάρτας, η Παραγγελία είναι πιθανόν να ακυρωθεί σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Οι δραστηριότητες σε σχέση με την σύμβαση πώλησης εξ αποστάσεως διεξάγονται από την AD TYRES INTERNATIONAL EU που βρίσκεται στο Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - αριθμός εγγραφής της εταιρείας OC 1277.

6.2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ PAYPAL

Ο Πελάτης που επιλέγει την πληρωμή μέσω Paypal (www.paypal.com) πρέπει να διαθέτει ή να δημιουργήσει έναν λογαριασμό σε αυτόν τον πάροχο (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Paypal είναι ασφαλισμένες με το πρωτόκολλο 3D-Secure. Ο Πωλητής δεν έχει πρόσβαση σε κανένα στοιχείο της τραπεζικής συναλλαγής του Πελάτη σε κανένα σημείο.

6.3 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του μέσω μεταφοράς SEPA στον λογαριασμό του Πωλητή, τα στοιχεία του οποίου είναι τα εξής:

Κάτοχος λογαριασμού: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-CODE): TRWIBEB1XXX
Wise.

Για να ληφθεί υπόψη αυτή η μεταφορά από τον Πωλητή, είναι απαραίτητο ο Πελάτης να δηλώσει τον αριθμό της Παραγγελίας του στην αναφορά της μεταφοράς ή στο πεδίο που προβλέπεται για αυτόν τον σκοπό. Ο αριθμός της παραγγελίας υπενθυμίζεται στον Πελάτη στη σελίδα που αφιερώνεται στη μεταφορά SEPA.

Η Παραγγελία δεν θα επεξεργαστεί παρά μόνο μετά την παραλαβή της μεταφοράς, και μετά την επικύρωση. Ως εκ τούτου, ο ανακοινωμένος χρόνος αποστολής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον χρόνο παραλαβής της πληρωμής σας.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικής μεταφοράς, τα επιπλέον έξοδα που επιβάλλονται από την εκδότρια τράπεζα δεν μπορούν να αφαιρεθούν από την πληρωμή που πρέπει να ληφθεί.

6.4 ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΔΟΣΕΙΣ

Η επιλογή πληρωμής σε 4 δόσεις είναι διαθέσιμη σύμφωνα με τους παρακάτω όρους (οι πλήρεις ρόδες είναι εξαιρεμένες).

Σύνολο της παραγγελίας σας Έξοδα φακέλου
0,00  - 199,99  6.90%

Δεν γίνονται δεκτές οι ξένες κάρτες, οι κάρτες που είναι αποκλειστικά για ανάληψη, οι κάρτες με συστηματική εξουσιοδότηση (Electron, Maestro, Cirrus...) και οι e-cards.

Η πληρωμή των δόσεών σας γίνεται με πιστωτική κάρτα ή με αυτόματη χρέωση.

Οι 4 δόσεις παρουσιάζονται ως εξής:

 • προθεσμία 1 : η ημέρα της παραγγελίας σας το 1/4 του ποσού της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των τελών χειρισμού.
 • προθεσμία 2 : 30 ημέρες μετά την παραγγελία σας : το 1/4 του ποσού της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των τελών χειρισμού.
 • προθεσμία 3 : 60 ημέρες μετά την παραγγελία σας : το 1/4 του ποσού της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των τελών χειρισμού.
 • προθεσμία 4 : 90 ημέρες μετά την παραγγελία σας : το 1/4 του ποσού της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων των τελών χειρισμού.

Σε περίπτωση απόρριψης της πληρωμής σας, σας παρέχουμε 7 ημέρες για να τακτοποιήσετε την κατάστασή σας χωρίς επιτόκιο καθυστέρησης διατηρώντας το δικαίωμα να επωφεληθείτε από τις «διευκολύνσεις πληρωμής» σας. Μετά την πάροδο αυτής της περιόδου, θα χάσετε το δικαίωμα να επωφεληθείτε από τις «διευκολύνσεις πληρωμής» και όλα τα ποσά θα γίνουν αμέσως επιβάλλοντα.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Τα Προϊόντα γίνονται ιδιοκτησία του Πελάτη από τη στιγμή της επικύρωσης της Παραγγελίας. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την εισαγωγή και την εισαγωγή των Προϊόντων στη χώρα προορισμού που έχει επιλέξει για την αποστολή. Ο Πελάτης καλείται να συμβουλευτεί τις πιθανές υποχρεώσεις που του επιβάλλονται λόγω της εισαγωγής των Προϊόντων στην εν λόγω χώρα προορισμού.

Κάθε κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Επαγγελματικό Πελάτη από τη στιγμή της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας.

Κάθε κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των Προϊόντων μεταβιβάζεται στον Καταναλωτή Πελάτη τη στιγμή που αυτός ή ένα τρίτο πρόσωπο που έχει ορίσει, και διαφορετικό από τον μεταφορέα που προτείνει ο Πωλητής, παίρνει φυσική κατοχή των Προϊόντων.

Όταν ο Καταναλωτής ή ο Μη-Επαγγελματίας αναθέτει την Παράδοση των Προϊόντων σε έναν μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που προτείνει ο Πωλητής, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης του αγαθού θα μεταβιβαστεί στον Καταναλωτή ή στον Μη-Επαγγελματία κατά την παράδοση του αγαθού στον μεταφορέα.

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση της Παραγγελίας γίνεται σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη, όπως εκφράστηκε κατά την Παραγγελία, με την παράδοση της Παραγγελίας σε μια διεύθυνση που παρέχεται από τον Πελάτη ή στη διεύθυνση ενός από τα Σταθμούς Συναρμολόγησης που αναφέρονται στον Ιστότοπο και που ο Πελάτης θα έχει πιθανώς ορίσει.

8.1 ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Όσον αφορά τα αυτοκινητικά εξαρτήματα και όλα τα άλλα είδη, τα έξοδα αποστολής εμφανίζονται στο καλάθι.

Όσον αφορά τα ελαστικά, τα έξοδα αποστολής προσφέρονται στον Πελάτη για κάθε αγορά δύο (2) ίδιων προϊόντων. Σε περίπτωση αγοράς ενός (ελαστικά αυτοκινήτου, ρίμσα), τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη, εκτός για τα ελαστικά μοτοσικλέτας όπου τα έξοδα αποστολής προσφέρονται από το πρώτο ελαστικό που αγοράζεται.

8.2 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία εντός μέγιστης προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση της Παραγγελίας (« Χρόνος Παράδοσης »). Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη ότι κανένα άλλο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στον Ιστότοπο δεν αποτελεί σταθερή δέσμευση του Πωλητή προς τον Πελάτη.

Ο Πελάτης ενημερώνεται καθαρά ενδεικτικά ότι η παράδοση πραγματοποιείται κατά μέσο όρο μεταξύ δύο (2) και οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από την πλήρη πληρωμή της Τιμής της Παραγγελίας. Σε περίπτωση επιλογής πολλαπλών Προϊόντων σε μία Παραγγελία, αυτά μπορεί να μην παραδοθούν την ίδια ημέρα χωρίς αυτό να δίνει δικαίωμα σε οποιαδήποτε απαίτηση από τον Πελάτη.

Εκτός από την περίπτωση της παράδοσης σε Σταθμό Συναρμολόγησης, ο παραπάνω Χρόνος Παράδοσης διακόπτεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. καθυστέρηση πληρωμής;
 2. λάθος διεύθυνση που δηλώθηκε από τον Πελάτη;
 3. απουσία του Πελάτη ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του για την παραλαβή της Παραγγελίας.

Στις περιπτώσεις (i) και (ii), ο Χρόνος Παράδοσης θα ξεκινήσει να τρέχει ξανά από την επανόρθωση του περιστατικού πληρωμής για μια νέα διάρκεια τριάντα (30) ημερών.

Στην περίπτωση (iii), ο Πελάτης και ο Πωλητής (ή ο μεταφορέας εάν χρειάζεται) θα συμφωνήσουν για μια νέα ημερομηνία παράδοσης για την οποία ο Πελάτης δεσμεύεται ότι είτε εκείνος είτε ο εκπρόσωπός του θα είναι παρόντες.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του Πωλητή να παραδώσει την Παραγγελία εντός του Χρόνου Παράδοσης, ο Καταναλωτής ή ο Μη-Επαγγελματίας μπορεί να λύσει την Πώληση εάν, αφού έχει προτρέψει τον Πωλητή να πραγματοποιήσει την παράδοση της Παραγγελίας εντός εύλογης επιπλέον προθεσμίας, αυτός δεν έχει εκτελέσει την παράδοση εντός αυτής της προθεσμίας.

Η Πώληση θεωρείται ότι έχει λυθεί με την παραλαβή από τον Πωλητή του γράμματος ή του γραπτού που τον ενημερώνει για αυτήν την λύση, εκτός εάν ο Πωλητής έχει εκτελέσει την παράδοση εν τω μεταξύ.

Ο Καταναλωτής ή ο Μη-Επαγγελματίας μπορεί ωστόσο να λύσει αμέσως την Πώληση:

 • όταν ο Πωλητής αρνείται να παραδώσει την Παραγγελία ή όταν είναι προφανές ότι δεν θα παραδώσει την Παραγγελία;
 • όταν ο Πωλητής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του να παραδώσει την Παραγγελία στην ημερομηνία ή στη λήξη του Χρόνου Παράδοσης και αυτή η προθεσμία αποτελεί για τον Καταναλωτή ή τον Μη-Επαγγελματία ουσιαστική συνθήκη της σύμβασης. Αυτή η ουσιαστική συνθήκη προκύπτει από τις συνθήκες που περιβάλλουν τη σύναψη της σύμβασης ή από μια ρητή αίτηση του Καταναλωτή ή του Μη-Επαγγελματία πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Εκτός από τη δυνατότητα λύσης της Πώλησης, ο Καταναλωτής ή ο Μη-Επαγγελματίας μπορεί να επικαλεστεί οποιαδήποτε άλλη ένδικη βοήθεια προβλέπεται από το εθνικό του δίκαιο.

Ο Καταναλωτής και ο Μη-Επαγγελματίας καλούνται επίσης να ανατρέξουν στο Άρθρο Άρθρο 4.5 σχετικά με την λύση.

Αυτά τα δικαιώματα του Καταναλωτή ή του Μη-Επαγγελματία δεν προκαλούν προσβολή στην καταβολή αποζημιώσεων και τόκων.

Όταν η Πώληση λύεται σύμφωνα με τις όρους του παρόντος Άρθρου, η Εταιρεία επιστρέφει στον Καταναλωτή ή τον Μη-Επαγγελματία το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που η Πώληση έχει απορριφθεί.

8.3 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Πελάτης, ο αντιπρόσωπός του ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να ελέγξουν τη συμμόρφωση της κατάστασης των Προϊόντων κατά την παράδοση, είτε αυτή γίνεται στο σπίτι τους είτε σε ένα Σταθμό Συναρμολόγησης. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση και τη διατύπωση των οδηγιών του προς τους αντιπροσώπους ή εκπροσώπους του για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των Προϊόντων.

Ο Πελάτης, ο αντιπρόσωπός του ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να ειδοποιήσουν τον Μεταφορέα για όλες τις επιφυλάξεις σχετικά με τα Προϊόντα κατά την παράδοση. Αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να αναφέρονται με σαφή και ακριβή τρόπο στο Δελτίο Παράδοσης.

Εάν τα Προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της Παραγγελίας δεν είναι σύμφωνα ή εάν το πακέτο που παραλήφθηκε είναι σε κακή κατάσταση, ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί την Παράδοση. Στη συνέχεια πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Πωλητή επικοινωνώντας με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω του συστήματος εισιτηρίων.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι διατάξεις του Άρθρου 10.3 παρακάτω είναι εφαρμόσιμες.

Σε περίπτωση κατεστραμμένου πακέτου και αρνησης, θα ανοίξει μια διαμάχη με τον Μεταφορέα των Προϊόντων που αποτελούν το αντικείμενο της Παραγγελίας. Θα ζητηθεί από τον Πελάτη μια βεβαίωση κατεστραμμένου πακέτου με ημερομηνία και υπογραφή για να μπορέσει να ανοίξει η διαμάχη. Στην περίπτωση που η Παράδοση έχει γίνει σε ένα Σταθμό Συναρμολόγησης, ο Πελάτης θα πρέπει να κάνει το Σταθμό Συναρμολόγησης να υπογράψει τη βεβαίωση.

Ο χρόνος για την επίλυση των διαφορών με τον Μεταφορέα είναι τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις (4) εβδομάδες από την έναρξή της. Αυτές οι προθεσμίες δίνονται ως ενδεικτικές από τον Πωλητή βάσει της εμπειρίας του και δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να είναι δεσμευτικές.

Η εφαρμογή των παρόντων διατάξεων γίνεται χωρίς προεραιτικότητα όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχει ο Πελάτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

8.4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Μεταφορέας παραδίδει στον Πελάτη ή στο Σταθμό Συναρμολόγησης, ανάλογα με την περίπτωση, ένα Έντυπο Παράδοσης εναντίον υπογραφής, το οποίο Έντυπο Παράδοσης δηλώνει ρητά τη δυνατότητα να διατυπωθούν επιφυλάξεις, ιδίως σε περίπτωση εμφανών ελαττωμάτων του ή των Προϊόντων ή ελλείψης παράδοσης του εγχειριδίου χρήσης.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η υπογραφή από αυτόν, τον υπάλληλό του ή τον εκπρόσωπό του, ενός τέτοιου Εντύπου Παράδοσης αποτελεί αναντιρρήτη απόδειξη της Ημερομηνίας Παράδοσης του συνόλου της Παραγγελίας ή, σε περίπτωση ξεχωριστής παράδοσης Προϊόντων μιας ίδιας Παραγγελίας, των Προϊόντων που αφορούν αυτήν την παράδοση.

8.5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΗ ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πωλητής δεσμεύεται να παραδώσει την Παραγγελία στη διεύθυνση παράδοσης που έχει παρασχεθεί από τον Πελάτη κατά την Παραγγελία. Εν προκειμένω, ο Πελάτης δεσμεύεται να παράσχει στον Πωλητή μια υπάρχουσα, πλήρη και ακριβή διεύθυνση παράδοσης ενός τόπου όπου η παράδοση της Παραγγελίας είναι εφικτή και επιτρεπτή.

Σε περίπτωση λάθους στη διεύθυνση παράδοσης που παρέχεται από τον Πελάτη, κάθε τροποποίηση αυτής θα προκαλέσει έξοδα επαναποστολής. Αυτά τα έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε δεκα­πέντε (15) ευρώ, θα βαρύνουν τον Πελάτη και θα χρεωθούν από τον Πωλητή.

Ο Πελάτης εγγυάται στον Πωλητή την παρουσία του στον τόπο, ή αυτήν ενός αντιπροσώπου ή ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, για να παραλάβει την Παραγγελία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής δεν θα μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιαδήποτε καθυστέρηση παράδοσης.

Εάν ο Πελάτης απουσιάζει κατά την παράδοση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Μεταφορέα που είναι υπεύθυνος για το δέμα του για να συμφωνήσει μια νέα ημερομηνία παράδοσης ή μια παραλαβή στην πλησιέστερη αποθήκη.

Η δεύτερη προσπάθεια παράδοσης θα υπόκειται σε χρέωση των εξόδων προσπάθειας επαναπαράδοσης ύψους τρία (3) ευρώ υπέρ του Πωλητή.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει επικοινωνήσει με τον Μεταφορέα εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί από αυτόν, τα δέματα θα επιστρέφονται πίσω στις αποθήκες του Πωλητή, ο οποίος θα ειδοποιήσει την ακύρωση της Παραγγελίας και την λύση της Πώλησης κατά την παραλαβή του δέματος επιστροφής.

Τα έξοδα επιστροφής σαράντα (40) ευρώ ανά δέμα θα είναι αποκλειστικά επιβάρυνση του Πελάτη.

Τα έξοδα επιστροφής καθώς και τυχόν έξοδα επαναπαράδοσης θα αφαιρούνται κατά την επιστροφή χρημάτων της Παραγγελίας.

8.6 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Ο Πωλητής προσφέρει τη δυνατότητα η Παραγγελία του Πελάτη να παραδοθεί σε έναν Σταθμό Εγκατάστασης για να διευκολύνει την πιθανή επιπλέον υπηρεσία που θα ζητούσε ο Πελάτης από τον Σταθμό Εγκατάστασης της επιλογής του.

Στην περίπτωση Παράδοσης σε έναν Σταθμό Εγκατάστασης, ο Πελάτης δεσμεύεται να παραλάβει την Παραγγελία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση για τη διάθεση της Παραγγελίας από τον Σταθμό Εγκατάστασης. Ο Πωλητής αποκλείει κάθε εγγύηση όσον αφορά τη διατήρηση της Παραγγελίας από τον Σταθμό Εγκατάστασης μετά από αυτή την περίοδο.

Κατά την παραλαβή της Παραγγελίας στον Σταθμό Εγκατάστασης, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει μια υπηρεσία εγκατάστασης. Αυτή η υπηρεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του Σταθμού Εγκατάστασης και ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Πωλητής είναι εντελώς τρίτος σε αυτή τη σύμβαση υπηρεσίας εγκατάστασης.

Ως εκ τούτου, όταν ο Πελάτης αποφασίζει να εγκαταστήσει τα Προϊόντα του σε έναν Σταθμό Εγκατάστασης, ο Πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις υπηρεσίες παραλαβής, αποθήκευσης, αποσυναρμολόγησης, εγκατάστασης και ισορροπίας που παρέχονται υπό την αποκλειστική και ολική ευθύνη του Σταθμού Εγκατάστασης. Οι τιμές εγκατάστασης καθορίζονται από τον Σταθμό Εγκατάστασης χωρίς καμία παρέμβαση του Πωλητή.

Παρά τα όσα προηγούμενα, ο Πωλητής παρέχει στον Πελάτη, καθαρά ενημερωτικά, την τιμολόγηση και άλλες πρακτικές πληροφορίες (ώρες λειτουργίας, μέγιστη διάμετρος εγκατάστασης, κλπ.) που μεταδίδονται από τους Σταθμούς Εγκατάστασης. Ο Πωλητής δεν εγγυάται καθόλου την εφαρμογή ή την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών

Ο Πελάτης καλείται να ενημερωθεί εκ των προτέρων από τον Σταθμό Εγκατάστασης σχετικά με τις τιμές και οποιαδήποτε άλλη πρακτική πληροφορία

8.7 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ορισμένα Προϊόντα μπορεί να είναι σε κατάθεση. Αυτά φέρουν μια ειδική αναφορά «Εξάρτημα σε κατάθεση υπό τυποποιημένη ανταλλαγή» στην τεχνική τους καρτέλα.

Η τιμή των Προϊόντων σε κατάθεση περιλαμβάνει το ποσό του εξαρτήματος και μιας κατάθεσης, δηλαδή το ποσό που ζητείται από τον κατασκευαστή για να διασφαλίσει την επιστροφή των παλαιών ανταλλακτικών για την ανακατασκευή και την ανακύκλωσή τους.

Κατά την παραλαβή του νέου Προϊόντος, ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το μεταχειρισμένο Προϊόν στον Πωλητή στη διεύθυνση που έχει δώσει αυτός για τις επιστροφές των Προϊόντων σε κατάθεση εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του νέου Προϊόντος. Διαφορετικά, ο Πελάτης δεν θα μπορεί να λάβει καμία επιστροφή της κατάθεσης.

Το επιστρεφόμενο Προϊόν πρέπει να είναι ισοδύναμο, πλήρες και τοποθετημένο στη συσκευασία του νέου Προϊόντος. Τα έξοδα επαναποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη.

Κατά την παραλαβή του μεταχειρισμένου Προϊόντος, ο Πωλητής επιστρέφει στον Πελάτη το ποσό της κατάθεσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, υπό τον όρο ότι το μεταχειρισμένο Προϊόν είναι σύμφωνο με τις παραπάνω προδιαγραφές.

Η επιστροφή γίνεται χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αγορά του νέου Προϊόντος.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

9.1 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Είναι κάτοχος του δικαιώματος ακύρωσης (ο "Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης") ο Πελάτης Καταναλωτής όταν η Σύμβαση συνάπτεται εξ αποστάσεως, μετά από τηλεφωνική προσέγγιση ή εκτός εγκαταστάσεων.

9.2 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Απόσυρσης διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών (εφεξής η «Προθεσμία Απόσυρσης») για να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης του χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει την απόφασή του, ούτε να επωμιστεί άλλα κόστη εκτός από αυτά που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.

Η Προθεσμία Απόσυρσης αρχίζει από την παραλαβή του ή των Προϊόντων από τον Κάτοχο του Δικαιώματος Απόσυρσης ή από τρίτο, διαφορετικό από τον μεταφορέα, που έχει οριστεί από αυτόν. Εάν το Συμβόλαιο συνάπτεται εκτός εγκαταστάσεων, ο Κάτοχος του Δικαιώματος Απόσυρσης μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης του από τη σύναψη του Συμβολαίου.

Στην περίπτωση Πώλησης πολλαπλών Προϊόντων που παραδίδονται ξεχωριστά ή στην περίπτωση Πώλησης ενός Προϊόντος που αποτελείται από πολλά ή πολλαπλά τεμάχια των οποίων η παράδοση γίνεται σε διάστημα που έχει οριστεί, η Προθεσμία Απόσυρσης αρχίζει από την παραλαβή του τελευταίου Προϊόντος ή τεμαχίου ή της τελευταίας παρτίδας.

Στην περίπτωση μιας Παραγγελίας που προβλέπει την τακτική παράδοση Προϊόντων κατά τη διάρκεια ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος, η Προθεσμία Απόσυρσης αρχίζει από την παραλαβή του πρώτου Προϊόντος.

Η ημέρα κατά την οποία συνάπτεται το Συμβόλαιο ή η ημέρα παραλαβής του Προϊόντος δεν υπολογίζεται στην Προθεσμία Απόσυρσης. Η Προθεσμία Απόσυρσης αρχίζει να τρέχει από την αρχή της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει στη λήξη της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της Προθεσμίας Απόσυρσης. Εάν η Προθεσμία Απόσυρσης λήγει ένα Σάββατο, μια Κυριακή ή μια αργία ή αργία, παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί.

9.3 ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ ΑΚΎΡΩΣΗΣ

Για να ασκήσει το δικαίωμα ακύρωσης, ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης ενημερώνει τον Πωλητή για την απόφασή του να ακυρώσει, αποστέλλοντας στον Πωλητή, πριν τη λήξη της Προθεσμίας Ακύρωσης, την διαθέσιμη εδώ φόρμα (και στο τέλος των παρόντων όρων) συμπληρωμένη, ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση που εκφράζει την αδιάσειστη βούλησή του να ακυρώσει και στέλνεται μέσω email (https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia).

Το βάρος της απόδειξης της άσκησης του δικαιώματος ακύρωσης επιβαρύνει τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης.

9.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Ή ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ(ΩΝ)

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανακλήσης επιστρέφει ή παραδίδει το ή τα Προϊόν(τα) στον Πωλητή ή σε ένα πρόσωπο που έχει ορίσει αυτός, χωρίς υπερβολική καθυστέρηση και, το αργότερο, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επικοινωνία της απόφασής του να ανακαλέσει, εκτός αν ο Πωλητής προτείνει να αναλάβει ο ίδιος την επιστροφή του ή των Προϊόντος(ων).

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανακλήσης επιβαρύνεται μόνο με τα άμεσα κόστη επιστροφής του ή των Προϊόντος(ων).

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ανάκλησης μπορεί είτε να οργανώσει μόνος του την επιστροφή του ή των Προϊόντος(ων) αναλαμβάνοντας άμεσα τα συνδεδεμένα έξοδα είτε να ζητήσει από τον Πωλητή, υπό τον όρο της αποδοχής από αυτόν, την ανάληψη αυτής της επιστροφής η οποία θα χρεωθεί στον Κάτοχο του Δικαιώματος Ανάκλησης με ένα ποσό εκτιμώμενο στα σαράντα (40) ευρώ ανά άρθρο (υπό την επιφύλαξη επιβεβαίωσης από τον μεταφορέα).

Η ευθύνη του Κάτοχου του Δικαιώματος Ανακλήσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε περίπτωση υποτίμησης του ή των Προϊόντος(ων) που προκύπτει από χειρισμούς πέραν αυτών που είναι απαραίτητοι για την καθορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της σωστής λειτουργίας του ή των Προϊόντος(ων).

9.5 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Όταν ασκείται το δικαίωμα ακύρωσης, ο Πωλητής επιστρέφει στον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία που ενημερώθηκε για την απόφαση του Κατόχου του Δικαιώματος Ακύρωσης να ακυρώσει.

Παρά τα ανωτέρω, όταν ο Πωλητής δεν προτείνει να παραλάβει ο ίδιος το ή τα Προϊόν(τα), ο Πωλητής μπορεί να αναβάλει την επιστροφή των χρημάτων μέχρι την παραλαβή του ή των Προϊόν(των) ή μέχρι ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης να έχει παράσχει απόδειξη αποστολής του ή των Προϊόν(των), η ημερομηνία που λαμβάνεται υπόψη είναι εκείνη του πρώτου από τα γεγονότα.

Ο Πωλητής πραγματοποιεί αυτήν την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης έχει συμφωνήσει ρητά να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο πληρωμής και εφόσον η επιστροφή δεν προκαλεί έξοδα για τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης.

Ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα επιπλέον έξοδα εάν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης έχει επιλέξει ρητά έναν τρόπο αποστολής πιο ακριβό από τον τυπικό τρόπο αποστολής που προτείνει ο Πωλητής.

9.6 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης θέτει τέλος στην υποχρέωση των Μερών είτε να εκτελέσουν τη Σύμβαση εξ αποστάσεως ή τη Σύμβαση εκτός εγκαταστάσεων, είτε να την συνάψουν όταν ο Κάτοχος του Δικαιώματος Ακύρωσης έχει κάνει μια προσφορά. Η άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης μιας κύριας Σύμβασης εξ αποστάσεως ή εκτός εγκαταστάσεων θέτει αυτόματα τέλος σε κάθε πρόσθετη σύμβαση, χωρίς κόστος για τον Κάτοχο του Δικαιώματος Ακύρωσης εκτός από αυτά που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Η εφαρμογή οποιασδήποτε εγγύησης που προβλέπεται στο παρόν Άρθρο πρέπει να ζητηθεί επικοινωνώντας με τον Πωλητή στην ακόλουθη διεύθυνση URL:

https://www.elastikaleader.gr/epikoinonia

10.1 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι τα Προϊόντα που παραγγέλνει είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή του οχήματός του.

Ο Πελάτης είναι επίσης υποχρεωμένος να τηρεί τις προδιαγραφές και τις συστάσεις του κατασκευαστή για όλα όσα αφορούν την ασφάλεια και την αξιοπιστία του οχήματος, ιδιαίτερα το μέγεθος των ελαστικών και των ζαντών, τον αερισμό και την πίεση των ελαστικών, καθώς και τις συνθήκες τοποθέτησης και αποθήκευσης των ελαστικών.

Καμία από τις εγγυήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο δεν λαμβάνει υπόψη τα ελαττώματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση, ούτε στην κανονική φθορά των Προϊόντων, ούτε τις συνέπειες που οφείλονται σε μη συμμόρφωση με τη χρήση των Προϊόντων, ούτε την καταστροφή των Προϊόντων λόγω αμέλειας του Πελάτη ή ενός από τους υπαλλήλους του.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση από τον Πωλητή σχετικά με οποιοδήποτε ελάττωμα των Προϊόντων που προκαλείται απευθείας από την παροχή υπηρεσίας από μια Σταθμό Τοποθέτησης που επιλέγεται από τον Πελάτη.

10.2 Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

10.2.1 Συμμόρφωση των Προϊόντων

Ο Πωλητής παραδίδει στον Καταναλωτή Πελάτη Προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 10.2.2, 10.2.3 και 10.2.4.

10.2.2 Υποκειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης

Για να είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση Πώλησης, τα Προϊόντα πρέπει ειδικότερα, εφόσον απαιτείται:

 • να αντιστοιχούν στην περιγραφή, τον τύπο, την ποσότητα και την ποιότητα και να παρουσιάζουν τη λειτουργικότητα, τη συμβατότητα, την διαλειτουργικότητα και άλλα χαρακτηριστικά όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Πώλησης;
 • να είναι κατάλληλα για τον ειδικό σκοπό που αναζητά ο Καταναλωτής, τον οποίο έχει γνωστοποιήσει στον Πωλητή το αργότερο κατά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης και τον οποίο ο Πωλητής έχει αποδεχτεί;
 • να παραδίδονται με όλα τα αξεσουάρ και όλες τις οδηγίες, ειδικότερα για την εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Πώλησης; και
 • να παρέχονται με ενημερώσεις όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Πώλησης.
10.2.3 Αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης

(i) Εκτός από την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων συμμόρφωσης που προβλέπονται στη σύμβαση, τα Προϊόντα πρέπει:

 1. να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς που θα εξυπηρετούσαν συνήθως προϊόντα του ίδιου τύπου, λαμβάνοντας υπόψη, εάν υπάρχει, οποιαδήποτε διάταξη του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού δικαίου που ισχύει, καθώς και όλα τα υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιων τεχνικών προτύπων, τους ειδικούς κώδικες δεοντολογίας που εφαρμόζονται στον εν λόγω τομέα;
 2. εάν είναι απαραίτητο, να παρουσιάζουν την ποιότητα ενός δείγματος ή ενός μοντέλου που ο πωλητής έχει διαθέσιμο για τον Καταναλωτή πριν τη σύναψη της σύμβασης, και να ανταποκρίνονται στην περιγραφή αυτού του δείγματος ή μοντέλου;
 3. εάν είναι απαραίτητο, να παραδίδονται με τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και των οδηγιών εγκατάστασης ή άλλων οδηγιών, που ο Καταναλωτής μπορεί λογικά να περιμένει να λάβει; και
 4. να είναι σε ποσότητα και να παρουσιάζουν τις ποιότητες και άλλα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της ανθεκτικότητας, της λειτουργικότητας, της συμβατότητας και της ασφάλειας, κανονικές για προϊόντα του ίδιου τύπου και τις οποίες ο Καταναλωτής μπορεί λογικά να περιμένει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Προϊόντων και οποιαδήποτε δημόσια δήλωση που έχει γίνει από τον Πωλητή ή άλλα πρόσωπα που βρίσκονται πιο πάνω στην αλυσίδα συναλλαγών ή εκ μέρους του Πωλητή ή τέτοιων προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του παραγωγού, ιδιαίτερα στις διαφημίσεις ή στην ετικέτα.

(ii) Ο Πωλητής δεν είναι υποχρεωμένος από τις δημόσιες δηλώσεις που αναφέρονται στο (i), σημείο d), εάν αποδείξει:

 1. ότι δεν είχε, και δεν θα μπορούσε λογικά να έχει, γνώση της σχετικής δημόσιας δήλωσης;
 2. ότι, κατά τη σύναψη της σύμβασης, η δημόσια δήλωση είχε διορθωθεί με τον ίδιο τρόπο που είχε γίνει η εν λόγω δήλωση ή με συγκρίσιμο τρόπο; ή
 3. ότι η απόφαση για την αγορά των Προϊόντων δεν θα μπορούσε να έχει επηρεαστεί από τη δημόσια δήλωση.

(iii) Δεν υπάρχει ελάττωμα συμμόρφωσης σύμφωνα με το (i) εάν, κατά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης, ο Καταναλωτής είχε ενημερωθεί ειδικά ότι μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική γνώρα των Προϊόντων απέκλινε από τα αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης που προβλέπονται στο (i) και ότι ο Καταναλωτής είχε αποδεχθεί ρητά και ξεχωριστά αυτήν την απόκλιση κατά τη σύναψη της Σύμβασης Πώλησης.

10.2.4 Εσφαλμένη εγκατάσταση των Προϊόντων

Κάθε ασυμφωνία που προκύπτει από την εσφαλμένη εγκατάσταση των Προϊόντων θεωρείται ως ασυμφωνία των Προϊόντων εάν:

 1. η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της Συμβάσης Πώλησης και έχει πραγματοποιηθεί από τον Πωλητή ή υπό την ευθύνη του· ή
 2. η εγκατάσταση, η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί από τον Καταναλωτή, έχει πραγματοποιηθεί από αυτόν και η εσφαλμένη εγκατάσταση οφείλεται σε ελλείψεις στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται από τον Πωλητή.
10.2.5 Ευθύνη του Πωλητή

Ο Πωλητής ανταποκρίνεται απέναντι στον Καταναλωτή για κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που υπάρχει τη στιγμή της παράδοσης του Προϊόντος και που εμφανίζεται εντός δύο (2) ετών από αυτή τη στιγμή, χωρίς προειδοποίηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή που ο τελευταίος καλείται να συμβουλευτεί.

10.2.6 Επιβάρυνση της απόδειξης

Κάθε ελάττωμα συμμόρφωσης που εμφανίζεται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που τα Προϊόντα έχουν παραδοθεί, υποτίθεται ότι υπήρχε τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο ή εκτός αν αυτή η υπόθεση είναι ασύμβατη με τη φύση των Προϊόντων ή τη φύση του ελαττώματος συμμόρφωσης. Το παραπάνω χρονικό διάστημα ισχύει χωρίς προειδοποίηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή που ο τελευταίος καλείται να συμβουλευτεί.

10.2.7 Ειδοποίηση

Η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή μπορεί να προβλέπει ότι για να επωφεληθεί των δικαιωμάτων του, ο Καταναλωτής πρέπει να ενημερώσει τον Πωλητή για ένα ελάττωμα συμμόρφωσης εντός ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που διαπίστωσε αυτό το ελάττωμα. Ο Καταναλωτής καλείται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία σχετικά με αυτό το θέμα.

10.2.8 Ένδικα μέσα του Καταναλωτή για έλλειψη συμμόρφωσης

(i) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα στην επαναφορά της συμμόρφωσης των Προϊόντων, σε μια αναλογική μείωση της τιμής, ή στην επίλυση της Πώλησης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

(ii) Για να επιτύχει την επαναφορά της συμμόρφωσης των Προϊόντων, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ της επισκευής και της αντικατάστασης, εκτός αν η επιλεγμένη λύση είναι αδύνατη ή αν, σε σχέση με την άλλη λύση, επιβάλλει στον Πωλητή κόστη που θα ήταν αναλογικά υπερβολικά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, και ειδικότερα:

 1. την αξία που θα είχαν τα Προϊόντα σε περίπτωση που δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης;
 2. τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης; και
 3. την πιθανή επιλογή να επιλέξει την άλλη λύση χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Καταναλωτή.

(iii) Ο Πωλητής μπορεί να αρνηθεί την επαναφορά της συμμόρφωσης των Προϊόντων εάν η επισκευή και η αντικατάσταση αποδειχθούν αδύνατες ή όταν αυτό θα του επιβάλλει κόστη που θα ήταν αναλογικά υπερβολικά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, και ειδικότερα αυτές που αναφέρονται στο (ii), σημεία α) και β).

(iv) Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα είτε σε μια αναλογική μείωση της τιμής σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.10, είτε στην επίλυση της συμβάσης Πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 10.2.11, σε κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις

 1. ο Πωλητής δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση ή, εάν είναι εφαρμόσιμο, δεν έχει πραγματοποιήσει την επισκευή ή την αντικατάσταση σύμφωνα με το Άρθρο 10.2.8, (ii) και (iii), ή ο Πωλητής έχει αρνηθεί να επαναφέρει τα Προϊόντα σε συμμόρφωση σύμφωνα με το (iii) του παρόντος άρθρου ;
 2. ένα ελάττωμα συμμόρφωσης εμφανίζεται παρά την προσπάθεια του Πωλητή να επαναφέρει τα Προϊόντα σε συμμόρφωση ;
 3. η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή που δικαιολογεί άμεση μείωση της τιμής ή άμεση επίλυση της συμβάσης Πώλησης; ή
 4. ο Πωλητής έχει δηλώσει, ή προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις, ότι ο Πωλητής δεν θα προβεί στην επαναφορά της συμμόρφωσης των Προϊόντων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Καταναλωτή.

(v) Ο Καταναλωτής δεν έχει δικαίωμα στην επίλυση της συμβάσης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης είναι μόνο ελάσσονας σημασίας. Το βάρος της απόδειξης όσον αφορά τον ελάσσονα ή μη χαρακτήρα της έλλειψης συμμόρφωσης βαραίνει τον Πωλητή.

(vi) Ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πληρωμή του υπολοίπου της τιμής ή ενός μέρους αυτής μέχρι ο Πωλητής να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από την εγγύηση. Ειδικές διατάξεις για την άσκηση του δικαιώματος αναστολής της πληρωμής μπορεί να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή, την οποία ο τελευταίος καλείται να συμβουλευτεί.

(vii) Η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή μπορεί να ρυθμίζει το ερώτημα εάν, και σε ποιο βαθμό, το γεγονός ότι ο Καταναλωτής συμβάλλει στην έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει το δικαίωμά του σε ένδικα μέσα. Ο Καταναλωτής καλείται λοιπόν να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία για αυτό το θέμα.

10.2.9 Επισκευή ή αντικατάσταση των Προϊόντων

(i) Μια επισκευή ή αντικατάσταση πραγματοποιείται:

 1. χωρίς χρέωση;
 2. εντός λογικού χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο Πωλητής ενημερώθηκε από τον Καταναλωτή για την ασυμφωνία;
 3. χωρίς σημαντική ταλαιπωρία για τον Καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των Προϊόντων και την προτιθέμενη χρήση από τον Καταναλωτή.

(ii) Όταν πρέπει να αντιμετωπιστεί η ασυμφωνία με επισκευή ή αντικατάσταση των Προϊόντων, ο Καταναλωτής διαθέτει τα Προϊόντα στον Πωλητή. Ο Πωλητής παίρνει πίσω τα αντικαταστημένα Προϊόντα στα δικά του έξοδα.

(iii) Όταν μια επισκευή απαιτεί την αφαίρεση των Προϊόντων που είχαν εγκατασταθεί σύμφωνα με τη φύση και τον σκοπό τους πριν εμφανιστεί η ασυμφωνία, ή όταν αυτά τα Προϊόντα πρέπει να αντικατασταθούν, η υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης των Προϊόντων περιλαμβάνει την αφαίρεση των μη συμμορφούμενων Προϊόντων και την εγκατάσταση αντικαταστατικών Προϊόντων ή επισκευασμένων Προϊόντων, ή την ανάληψη των εξόδων αφαίρεσης και εγκατάστασης.

(iv) Ο Καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για την κανονική χρήση που έχει κάνει των αντικαταστημένων Προϊόντων κατά την προηγούμενη περίοδο από την αντικατάστασή τους.

10.2.10 Μείωση της τιμής

Η μείωση της τιμής είναι ανάλογη με τη διαφορά μεταξύ της αξίας των Προϊόντων που έλαβε ο Καταναλωτής και της αξίας που θα είχαν τα Προϊόντα αν ήταν σύμφωνα.

10.2.11 Λύση της Πώλησης

(i) Ο Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του στη λύση της Πώλησης απευθύνοντας στον πωλητή μια δήλωση που κάνει λόγο για την απόφασή του να ασκήσει το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης.

(ii) Όταν η ασυμφωνία αφορά μόνο ορισμένα από τα Προϊόντα που παραδόθηκαν βάσει του συμβολαίου Πώλησης και υπάρχει λόγος για λύση του συμβολαίου πώλησης βάσει του Άρθρου 10.2.7, ο Καταναλωτής δεν μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης παρά μόνο όσον αφορά αυτά τα Προϊόντα, και όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο Προϊόν που απέκτησε ταυτόχρονα με τα μη συμμορφούμενα Προϊόντα εάν δεν μπορεί να αναμένεται λογικά από τον Καταναλωτή να δεχτεί να κρατήσει μόνο τα συμμορφούμενα Προϊόντα.

(iii) Όταν ο Καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του στη λύση του συμβολαίου Πώλησης στο σύνολό του ή, σύμφωνα με το (ii), όσον αφορά ορισμένα από τα Προϊόντα που παραδόθηκαν βάσει του συμβολαίου Πώλησης:

 1. ο καταναλωτής επιστρέφει τα Προϊόντα στον Πωλητή επί πληρωμή αυτού του τελευταίου; και
 2. ο Πωλητής επιστρέφει στον Καταναλωτή την τιμή που πλήρωσε για τα Προϊόντα μόλις λάβει τα Προϊόντα ή την απόδειξη της επιστροφής τους που παρέχεται από τον Καταναλωτή.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η εθνική νομοθεσία του Καταναλωτή ενδέχεται να προβλέπει τους όρους της επιστροφής και της επιστροφής χρημάτων. Συνεπώς, προτρέπεται ο Καταναλωτής να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία επί του θέματος.

10.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΚΡΥΦΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ

Χωρίς προεραιτικότητα της νόμιμης εγγύησης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.2, ο Πελάτης Καταναλωτής είναι πιθανό να επωφεληθεί από εθνικούς κανόνες που δεν διέπουν ειδικά τα συμβόλαια κατανάλωσης και προβλέπουν ειδικές προσφυγές για ορισμένους τύπους ελαττωμάτων που δεν ήταν εμφανή κατά τη σύναψη του συμβολαίου πώλησης, δηλαδή τις εθνικές διατάξεις που μπορούν να θέσουν ειδικούς κανόνες σχετικά με την ευθύνη του πωλητή σε περίπτωση κρυφών ελαττωμάτων. Ο Καταναλωτής καλείται να συμβουλευτεί την εθνική του νομοθεσία επί του θέματος.

Ο Επαγγελματίας Πελάτης ή ο Μη-Επαγγελματίας Πελάτης επωφελούνται από τυχόν εγγυήσεις που προβλέπονται από το ανδορρικό δίκαιο.

10.4 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Ο Πωλητής προτείνει στον Πελάτη να συνδέσει με την Παραγγελία του, υπό ορισμένες συνθήκες, μια εμπορική εγγύηση που ονομάζεται «Εγγύηση Ελαστικών Πλέον» μέσω του συμβολαίου εμπορικής εγγύησης που είναι προσβάσιμο εδώ.

Αυτή η εμπορική εγγύηση εφαρμόζεται χωρίς προεραιτικότητα του δικαιώματος για τον Καταναλωτή να επωφεληθεί από τη νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10.2 ή από εθνικές διατάξεις σχετικά με την εγγύηση για κρυφά ελαττώματα που αναφέρονται στο Άρθρο 10.3.

Στην περίπτωση που ο Επαγγελματίας ή ο Μη-Επαγγελματίας υπογράφει την εμπορική εγγύηση, αυτή εφαρμόζεται χωρίς προεραιτικότητα του δικαιώματος για τον Επαγγελματία ή τον Μη-Επαγγελματία να επωφεληθεί από τις πιθανές εγγυήσεις που προβλέπονται από το ανδορρικό δίκαιο.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εκτός εάν η μη εκπλήρωση από μία από τα Μέρη είναι οριστική, οι αποζημιώσεις οφείλονται μόνο εάν το Μέρος-οφειλέτης έχει προηγουμένως τεθεί υπό προειδοποίηση για εκπλήρωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Το Μέρος-οφειλέτης καταδικάζεται, εάν υπάρχει λόγος, στην πληρωμή αποζημιώσεων είτε λόγω της μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης, είτε λόγω καθυστέρησης στην εκπλήρωση, εάν δεν δικαιολογεί ότι η εκπλήρωση εμποδίστηκε από περίπτωση Ανωτέρας Βίας. Το Μέρος-οφειλέτης θα είναι υπεύθυνο μόνο για τις αποζημιώσεις που έχουν προβλεφθεί ή που θα μπορούσαν να προβλεφθούν κατά τη σύναψη της Σύμβασης, εκτός εάν η μη εκπλήρωση οφείλεται σε σοβαρή ή δόλια ενέργεια. Ακόμη και στην περίπτωση που η μη εκπλήρωση της Σύμβασης προκύπτει από σοβαρή ή δόλια ενέργεια, οι αποζημιώσεις περιλαμβάνουν μόνο αυτό που είναι άμεση και άμεση συνέπεια της μη εκπλήρωσης.

12. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Πωλητής είναι ασφαλισμένος για την επαγγελματική του ευθύνη που προκύπτει από τη δραστηριότητά του και προκύπτει από σωματικές, υλικές και αυλές ζημιές που προκλήθηκαν σε τρίτους πριν ή μετά την παράδοση ενός προϊόντος ή την ολοκλήρωση μιας υπηρεσίας εργασιών.

Αυτή η ασφάλιση έχει συναφθεί με την εταιρεία AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (France).

Η γεωγραφική κάλυψη αυτής της ασφάλισης επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο με εξαίρεση (i) τις δραστηριότητες που ασκούνται από εγκαταστάσεις ή μόνιμες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται εκτός Γαλλίας, Ανδόρας και Μονακό· (ii) τις εξαγωγές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και τον Καναδά· (iii) τις υπηρεσίες ή εργασίες που εκτελούνται από τον ασφαλισμένο ή για λογαριασμό του στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης εκθέσεων, εκθέσεων ή εκθέσεων.

13. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που έχει ως αποτέλεσμα την οριστική αδυναμία του Οφειλέτη, η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και τα Μέρη απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους.

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που έχει ως αποτέλεσμα προσωρινή αδυναμία, η εκτέλεση της υποχρέωσης αναστέλλεται, εκτός αν η καθυστέρηση που θα προκύψει δικαιολογεί την λύση της Σύμβασης.

Η αδυναμία εκτέλεσης μιας συμβατικής υποχρέωσης από ένα Μέρος απαλλάσσει αυτό το Μέρος στον ανάλογο βαθμό όταν προέρχεται από περίπτωση Ανωτέρας Βίας και είναι οριστική, εκτός αν έχει συμφωνήσει να την αναλάβει ή αν έχει προηγουμένως τεθεί υπό προειδοποίηση.

14. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο Πωλητής σχετικά με τον Πελάτη στο πλαίσιο της Πώλησης υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία για την οποία ο Πωλητής είναι ο μόνος που καθορίζει τα μέσα και τον σκοπό και είναι, επί τούτου, υπεύθυνος για αυτήν την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 3.4 του ανδορρικού νόμου 15/2003 της 18ης Δεκεμβρίου 2003 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «LQPD»).

Ο Πελάτης καλείται να διαβάσει την Χάρτα Απορρήτου και τη σελίδα Cookie του Ιστότοπου για να γνωρίσει τους όρους υπό τους οποίους τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται και διατηρούνται από τον Πωλητή.

15. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Η Σύμβαση αποτελείται από τα ακόλουθα συμβατικά έγγραφα:

 1. των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης;
 2. της Παραγγελίας;
 3. του Δελτίου Αποστολής;
 4. του Τιμολογίου Πώλησης.

Σε περίπτωση αντίφασης ή διαφοράς μεταξύ των διατάξεων δύο από τα έγγραφα, θα επικρατεί η διάταξη του ανώτερου εγγράφου (π.χ.: Το Τιμολογίο Πώλησης επικρατεί στο Δελτίο Αποστολής; Δελτίο Αποστολής επικρατεί στην Παραγγελία; Παραγγελία επικρατεί στους ΓΟΠ).

Καμία αναφορά που γίνεται από τον Πελάτη, τον υπάλληλό του ή τον εκπρόσωπό του, στο Δελτίο Αποστολής εκτός από την υπογραφή του, δεν θα θεωρηθεί ως συμβατική χωρίς την αποδοχή του Πωλητή.

Το σύνολο των παραπάνω συμβατικών εγγράφων αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπαρχόντων δεσμεύσεων μεταξύ των Μερών. Αυτά τα συμβατικά έγγραφα αντικαθιστούν και ακυρώνουν κάθε προηγούμενη προφορική ή γραπτή δέσμευση σχετικά με την Πώληση.

Τα Μέρη συμφώνησαν να αναλάβουν τον κίνδυνο οποιασδήποτε απρόβλεπτης αλλαγής στις συνθήκες που θα καθιστούσε την εκτέλεση των υποχρεώσεων κάθε Μέρους βάσει της Σύμβασης υπερβολικά δαπανηρή.

16. ΤΙΤΛΟΙ

Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στους ΟΓΚ είναι παρεχόμενοι μόνο για λόγους ευκολίας και δεν πρέπει να συμβάλλουν στην επηρέαση της έννοιας ή της δομής των διατάξεων των ΟΓΚ.

Σε περίπτωση δυσκολίας ερμηνείας μεταξύ οποιουδήποτε τίτλου που εμφανίζεται στην κορυφή των ρητρών, και οποιασδήποτε ρήτρας, οι τίτλοι θα δηλωθούν ανύπαρκτοι.

17. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ

Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ έρχονταν να δηλωθούν άκυρες, μη γραπτές ή μη αντίστοιχες εφαρμογής ενός νόμου, ενός κανονισμού ή ως αποτέλεσμα μιας οριστικής απόφασης από αρμόδιο δικαστήριο, αυτή ή αυτές οι διατάξεις θα πρέπει να θεωρηθούν ως αποσπώμενες από τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ. Οι άλλες διατάξεις των ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ θα θεωρηθούν ως έγκυρες, και θα παραμείνουν σε ισχύ, εκτός εάν μία από τις Μερίδες αποδείξει ότι η ή οι διατάξεις που ακυρώθηκαν έχουν ουσιαστικό και καθοριστικό χαρακτήρα χωρίς τον οποίο δεν θα είχε συνάψει σύμβαση.

18. ΑΝΟΧΕΣ

Το γεγονός ότι μία από τις Μεριές δεν επικαλείται μια παράβαση της άλλης Μεριάς σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τη Σύμβαση δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από την εκτέλεση της υποχρέωσης που είναι υπό συζήτηση σε περίπτωση απουσίας παραγραφής.

19. ΧΑΡΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Η χάρτα συντονισμού των σχολίων σε απευθείας σύνδεση του Πωλητή είναι προσβάσιμη εδώ.

20. ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σε περίπτωση αίτησης επιστροφής, ο Πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με τον Πωλητή μέσω της φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ.

Στο πλαίσιο κάθε αίτησης επιστροφής, ο Πελάτης καλείται να αναφέρει τον αριθμό της Παραγγελίας του.

Ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσει σε κάθε αίτηση επιστροφής το συντομότερο δυνατό.

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης επιστροφής από τον Πελάτη δεν επηρεάζει το δικαίωμά του να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή καταναλωτών σύμφωνα με τις συνθήκες του Άρθρου 21 ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.

21. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14.1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013, ενημερώνεστε για τη δυνατότητα να καταθέσετε την πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών Σε Απευθείας Σύνδεση (RLL) που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι προσβάσιμη στην ακόλουθη διεύθυνση: Επίλυση Διαφορών Σε Απευθείας Σύνδεση.

22. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι συμβατικές σχέσεις μεταξύ του Πωλητή και του Καταναλωτή Πελάτη που βρίσκεται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρυθμίζονται από το νόμο του κράτους μέλους στο οποίο αυτός έχει εγκατασταθεί, όσον αφορά την προστασία του βάσει του δικαιώματος του καταναλωτή του εν λόγω κράτους μέλους.

Τα δεδομένα που σχετίζονται με την Παραγγελία επεξεργάζονται ηλεκτρονικά από τον ιδρυμένο στη Μάλτα Πωλητή, ο νόμος της Μάλτας θα εφαρμόζεται σε θέματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Όσον αφορά οποιοδήποτε άλλο ζήτημα που δεν καλύπτεται από τις δύο παραπάνω διατάξεις, θα εφαρμόζεται εφεδρικά ο ανδορρικός νόμος.

Συνεχίστε την περιήγηση χωρίς αποδοχή >
Σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers
Η Elastikaleader.gr (AD TYRES) και οι συνεργάτες της (Google, Hotjar, Microsoft) χρησιμοποιούν αρχεία αναγνώρισης σύνδεσης (cookies) και άλλα trackers (web storage) προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία του ιστότοπου, να διευκολύνουν την πλοήγησή σας, να πραγματοποιήσουν στατιστικές αναλύσεις και να εξατομικεύσουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους. Τα cookies και τα άλλα trackers που αποθηκεύονται στη συσκευή σας ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, δεν τοποθετούμε κανένα cookie ή άλλο tracker χωρίς την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση αυτά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Διατηρούμε τις επιλογές σας για 6 μήνες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, πηγαίνοντας στη σελίδα σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers. Μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε την πλοήγηση χωρίς να αποδεχτείτε την τοποθέτηση cookies ή άλλων trackers. Η άρνησή σας δεν εμποδίζει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες AD TYRES. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη σελίδα σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers.
Επιλογή cookies
LiveChat
Προέκυψε ένα σφάλμα, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας αν το πρόβλημα επιμείνει.