Πολιτική Απορρήτου

 1. Γενικές αρχές
 2. Ποιος είναι ο ορισμός των κεφαλαιοποιημένων όρων;
 3. Ποιος είναι ο σκοπός του Χάρτη;
 4. Ποια δεδομένα συλλέγονται;
 5. Γιατί χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας;
 6. Πόσο καιρό διατηρούνται τα δεδομένα σας;
 7. Με ποιον κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;
 8. Μεταφέρονται τα Δεδομένα σας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
 9. Πώς προστατεύονται τα δεδομένα σας;
 10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
 11. Πώς συλλέγει η AD Tyres δεδομένα σχετικά με ανηλίκους;
 12. Τι γίνεται με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης;
 13. Πώς θα ειδοποιείστε για τις αλλαγές στον Χάρτη;
 14. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

1. ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ

Η εταιρεία AD Tyres International SLU, εταιρεία του δικαίου της Ανδόρας με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ, εγγεγραμμένη στο μητρώο εμπορίου και εταιρειών της Ανδόρας με αριθμό 16339, με έδρα την C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Πριγκιπάτο της Ανδόρας), email: dpo@adtyre.com, τηλέφωνο: +376 810 888, (εφεξής καλούμενη "AD Tyres") που ασκεί δραστηριότητα ηλεκτρονικού εμπορίου, προσφέρει την πώληση ελαστικών και συναφών προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας https://www.elastikaleader.gr/ (εφεξής καλούμενη "Ιστοσελίδα").

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, η AD Tyres μπορεί να συλλέγει διαδικτυακά ή τηλεφωνικά Δεδομένα που προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα πελάτες, χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτους (εφεξής αδιακρίτως αναφερόμενοι ως "Υποκείμενα Δεδομένων" ή "Εσείς") και να πραγματοποιεί μία ή περισσότερες Επεξεργασίες αυτών των Δεδομένων. Η συλλογή από την AD Tyres των Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων δεν πραγματοποιείται ποτέ έμμεσα, δηλαδή από τρίτη πηγή.

Η AD Tyres, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας αναφέρονται ανωτέρω, είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Δεδομένων στο βαθμό που καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας.

Για ορισμένα τραπεζικά δεδομένα, η AD Tyres μοιράζεται την ευθύνη της επεξεργασίας με την GoCardless SAS, μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο του Παρισιού με αριθμό 834422180, της οποίας η έδρα βρίσκεται στην 7 rue de Madrid στο Παρίσι (75008). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η GoCardless χειρίζεται τα τραπεζικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ.

Όσον αφορά ορισμένα Δεδομένα περιήγησης που συλλέγονται από τα cookies, η AD Tyres μοιράζεται την ευθύνη για την επεξεργασία τους με τρίτες εταιρείες, κατάλογο των οποίων και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα για τα cookies.

Η AD Tyres έχει ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (εφεξής "ΓΚΠΔ"), τα στοιχεία επικοινωνίας του οποίου βρίσκονται στη διεύθυνση dpo@adtyre.com.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την AD Tyres υποβάλλονται σε επεξεργασία από το υποκατάστημα της AD Tyres που είναι εγκατεστημένο στην επικράτεια της Μάλτας, δηλαδή την AD TYRES INTERNATIONAL EU, εγγεγραμμένη με τον αριθμό OC 1277, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Μάλτα).

Συνεπώς, οι εν λόγω επεξεργασίες δεδομένων θεωρούνται ότι πραγματοποιούνται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 22 και το άρθρο 3.1 του ΓΚΠΔ και υπόκεινται στην εν λόγω νομοθεσία.

Επιπλέον, ο νόμος περί προστασίας δεδομένων της Μάλτας του 2018 (Κεφ. 586) εφαρμόζεται επίσης στην επεξεργασία δεδομένων δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω νόμου.

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής η "Πολιτική") και να λάβετε υπόψη το περιεχόμενό της.

2. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΊΟ;

Λέξεις ή εκφράσεις που αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα έχουν τον ορισμό που καθορίζεται κατωτέρω.

Ελαστικά AD
νοείται η εταιρεία που προσδιορίζεται στοάρθρο 1 πρώτο εδάφιο.
Χάρτης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Λογαριασμός πελάτη
είναι ο λογαριασμός που μπορεί να δημιουργήσει οποιοσδήποτε πελάτης από τη σελίδα https://www.elastikaleader.gr/eggrafi.
Δεδομένα
νοείται κάθε δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, με την έννοια ότι ταυτοποιήσιμο πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που αφορούν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.
Τραπεζικά δεδομένα
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Δεδομένα παραγγελίας
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Δεδομένα πλοήγησης
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Τεχνικά στοιχεία
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 4.
Ενδιαφερόμενο(-οι) πρόσωπο(-ες)
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Προϊόν(τα)
σημαίνει τα ελαστικά ή τα συναφή προϊόντα (ζάντες, αλυσίδες κ.λπ.) που προσφέρονται προς πώληση από την AD Tyres στην Ιστοσελίδα.
GDPR
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Ιστοσελίδα
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.
Θεραπεία(ες)
νοείται κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται ή δεν εκτελείται με τη χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και εφαρμόζεται στα δεδομένα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η εξαγωγή, η διαβούλευση, η χρήση, η επικοινωνία με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συμφωνία ή η διασύνδεση, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Εσείς
έχει τον ορισμό που αναφέρεται στοάρθρο 1.

3. ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ ΧΆΡΤΗ;

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου τίθεται στη διάθεσή σας κατά τη στιγμή της συλλογής των Δεδομένων σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια της Επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την AD Tyres μέσω της παροχής συνοπτικών, εύκολα προσβάσιμων και κατανοητών πληροφοριών, διατυπωμένων με σαφείς και απλούς όρους.

Σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες δεν είναι επαρκώς σαφής, σας καλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε σας βολεύει, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@adtyre.com είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι προσβάσιμη εδώ.

Ο Χάρτης ισχύει για τα Δεδομένα σας που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την AD Tyres στο πλαίσιο των ακόλουθων δραστηριοτήτων και για τα οποία η AD Tyres είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

 • Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της περιήγησης στον Ιστότοπο,
 • τη δημιουργία και τη χρήση του Λογαριασμού Πελάτη σας μέσω της Ιστοσελίδας,
 • την αγορά Προϊόντων που προσφέρονται από την AD Tyres μέσω της Ιστοσελίδας- ή
 • οποιαδήποτε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται σε πλαίσιο διαφορετικό από αυτό που περιγράφεται παραπάνω και για την οποία η AD Tyres δεν είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων.

4. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ;

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΌΠΙΝ ΡΗΤΟΎ ΑΙΤΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ AD TYRES

Η AD Tyres ζητά ρητά τη συλλογή των Δεδομένων σας σε διάφορες χρονικές στιγμές και ιδίως κατά τη διάρκεια :

 • χρήση της Ιστοσελίδας,
 • την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στον Ιστότοπο,
 • τη δημιουργία Λογαριασμού Πελάτη στον Ιστότοπο- ή
 • οποιαδήποτε επικοινωνία με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Τα δεδομένα που συλλέγονται (εφεξής τα "δεδομένα παραγγελίας ") συνίστανται ιδίως σε:

 • Το μικρό σας όνομα ,
 • Το όνομά σας ,
 • Η ημερομηνία γέννησής σας ,
 • Η ταχυδρομική σας διεύθυνση ,
 • Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ,
 • Ο αριθμός τηλεφώνου σας ,
 • Η χώρα σας ,
 • Ο ενδοκοινοτικός σας αριθμός ΦΠΑ.

Για σκοπούς πληρωμής, αυτά τα Δεδομένα που συλλέγονται κατόπιν ρητού αιτήματός μας (εφεξής τα "Τραπεζικά Δεδομένα ") αποτελούνται από τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και το CVC (ή το οπτικό κρυπτόγραμμα που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας), τα οποία διαβιβάζονται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών: Checkout.com, Hipay ή Braintree.

Όσον αφορά την πληρωμή μέσω του παρόχου υπηρεσιών Paypal, τα τραπεζικά δεδομένα συλλέγονται απευθείας από την εταιρεία αυτή από εσάς κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. Στη συνέχεια, η εταιρεία Paypal είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε την GoCardless για τη διαχείριση άμεσων χρεώσεων μέσω του IBAN σας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η GoCardless χειρίζεται τα τραπεζικά σας δεδομένα και τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων είναι διαθέσιμες εδώ.

Ορισμένα δεδομένα παραγγελίας (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, χώρα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και τραπεζικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τη σύναψη της σύμβασης με την AD Tyres. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παράλειψη εκ μέρους σας να μας κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα θα σας εμποδίσει να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΌΜΑΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ AD TYRES

Η AD Tyres μπορεί να συλλέξει, ιδίως κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπο, ορισμένα από τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω της συσκευής σας (υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.). Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να συλλέγονται ακόμη και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί παραγγελία. Η συλλογή αυτή πραγματοποιείται γενικά με τη χρήση cookies.

Τα δεδομένα αυτά (εφεξής τα "τεχνικά δεδομένα ") συνίστανται ιδίως σε:

 • Η διεύθυνση IP σας (ο αριθμός αναγνώρισης που αποδίδεται στη συσκευή σας στο πλαίσιο της σύνδεσής της στο Διαδίκτυο) ,
 • Η διεύθυνση MAC (φυσικός αριθμός αναγνώρισης που είναι αποθηκευμένος στην κάρτα δικτύου ή στη διεπαφή δικτύου) ,
 • Ο αριθμός IMEI (αριθμός αναγνώρισης του κινητού σας τηλεφώνου) ,
 • το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS κ.λπ.),
 • Ο φορέας εκμετάλλευσης του κινητού σας τηλεφώνου ,
 • Ο πάροχος υπηρεσιών Internet ,
 • το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox κ.λπ.) ή
 • τη ζώνη ώρας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.

Τα Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα μέσω της συσκευής σας αποτελούνται επίσης από Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας (εφεξής "Δεδομένα περιήγησης "), όπως:

 • τις σελίδες που έχετε επισκεφθεί,
 • την ημερομηνία της επίσκεψής σας ,
 • ο χρόνος που δαπανάται σε κάθε σελίδα που επισκέπτεται,
 • τους συνδέσμους που έχετε ενεργοποιήσει,
 • τις προσφορές που συμβουλευτήκατε,
 • τα προϊόντα που αναζητάτε,
 • τις παραγγελίες που έχετε κάνει- ή
 • Οι καταναλωτικές σας συνήθειες των Προϊόντων.

5. ΓΙΑΤΊ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εάν η επεξεργασία βασίζεται σε:

 • νομική αιτιολόγηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ (συγκατάθεση, εκτέλεση σύμβασης, συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, διασφάλιση ζωτικών συμφερόντων, καθήκον δημοσίου συμφέροντος ή έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας) και
 • ρητούς, νόμιμους σκοπούς που καθορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την Επεξεργασία που πραγματοποιεί η AD Tyres με τον σκοπό, τη νομική αιτιολόγηση και τα δεδομένα που αφορούν κάθε μία από αυτές.

Όνομα της θεραπείας Στόχοι Νομική αιτιολόγηση Σχετικά στοιχεία
Παραγγελία
 • Να ανταποκρίνεται σε όλα τα αιτήματά σας για την τοποθέτηση μιας παραγγελίας
 • Λαμβάνουμε υπόψη και εκτελούμε την παραγγελία σας
 • Εκτέλεση της παράδοσης και ενδεχομένως της συναρμολόγησης
Σύμβαση
 • Δεδομένα παραγγελίας
Ενιαία συναλλαγή με πιστωτική κάρτα
 • Εκτελέστε την πληρωμή της παραγγελίας σας
 • Διαχείριση απορριπτόμενων τραπεζικών συναλλαγών
Σύμβαση
 • Τραπεζικά στοιχεία (CB)
Διευκόλυνση μελλοντικών αγορών
 • Αποθηκεύστε τραπεζικά στοιχεία για να διευκολύνετε μελλοντικές αγορές
Συναίνεση
 • Τραπεζικά στοιχεία (CB)
Άμεση χρέωση SEPA
 • Διαβίβαση του IBAN σας στον πάροχο GoCardless
Σύμβαση
 • Στοιχεία τράπεζας (IBAN)
Απαιτήσεις πληρωμών
 • χειρίζεται τυχόν παράπονα από τον κάτοχο της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή της παραγγελίας
Σύμβαση
 • Τραπεζικά δεδομένα
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση
 • Διαχείριση των παραπόνων σας
 • Κοινοποιεί την τροποποίηση του Χάρτη ή των γενικών όρων πώλησης.
 • Διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες (αιτήματα, σχόλια και προτάσεις) μετά από μια παραγγελία
 • Διαχείριση επιστροφών
Σύμβαση
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τραπεζικά δεδομένα
Λογαριασμός πελάτη
 • Για να διευκολύνει τις επόμενες παραγγελίες σας, αποφεύγοντας την εκ νέου εισαγωγή στοιχείων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην AD Tyres
Δεδομένα παραγγελίας συναίνεσης
Ενημερωτικό δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προσφορών της AD Tyres)
 • Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών προσφορών της AD Tyres)
Συναίνεση
 • Στοιχεία παραγγελίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
Εμπορικές προσφορές AD Tyres
 • Διεξαγωγή καμπανιών απευθείας προσέγγισης για Προϊόντα της AD Tyres
 • Διεξαγωγή καμπανιών AdWords για προϊόντα AD Tyres
Νόμιμο Συμφέρον (4)
 • Δεδομένα Παραγγελίας
 • Τεχνικά Δεδομένα
 • Δεδομένα Πλοήγησης
 • Δεδομένα Εκδοτών Υπηρεσιών
 • Δεδομένα Τρίτων
Στοχευμένη διαφήμιση
 • Προσαρμογή των διαφημιστικών μας μηνυμάτων στις ανάγκες και τις συνήθειές σας
Συναίνεση (cookies)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Εμπειρία χρήστη
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας στον Ιστότοπο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις συνήθειές σας
 • Επιταχύνετε την πλοήγησή σας στον ιστότοπο
Συναίνεση (cookies)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Στατιστικά στοιχεία
 • Διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών μελετών
Νόμιμο συμφέρον (1) και συγκατάθεση (cookie)
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Ποιότητα
 • Για την ανάλυση των τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη χρήση του δικτυακού τόπου
 • Ανίχνευση ανωμαλιών στο σύστημα πληροφοριών
Νόμιμο συμφέρον (2)
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης
Απάτη
 • Ανίχνευση παραχάραξης και τεχνολογικής απάτης
Νόμιμο συμφέρον (3)
 • Δεδομένα παραγγελίας
 • Τεχνικά στοιχεία
 • Δεδομένα πλοήγησης

(1) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι να μπορεί να αξιολογεί και να βελτιώνεται χάρη στο στατιστικό εργαλείο.

(2) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών της.

(3) Το έννομο συμφέρον της AD Tyres είναι η πρόληψη της απάτης.

(4) Το νόμιμο συμφέρον είναι αυτό που αναφέρεται στην Αιτιολογική Σκέψη (47) του ΓΚΠΔ που αναφέρει: «Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς προώθησης πωλήσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται για την ικανοποίηση ενός νόμιμου συμφέροντος». Αυτό το νόμιμο συμφέρον αφορά ιδιαίτερα τη διατήρηση μιας τακτικής εμπορικής σχέσης με Εσάς.

6. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΎΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres θέτει ως ζήτημα τιμής να διατηρεί τα Δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την αναγνώρισή σας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από αυτό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Ο παρακάτω πίνακας σας δείχνει τις περιόδους διατήρησης για κάθε τύπο δεδομένων ανάλογα με την επεξεργασία για την οποία χρησιμοποιούνται.

Δεδομένα Θεραπεία Διάρκεια ζωής σε ενεργό βάση (1) Ενδιάμεση περίοδος αποθήκευσης (2)
Δεδομένα παραγγελίας Παραγγελία 3 έτη από την τελευταία παραγγελία α/α*
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση 3 έτη από την τελευταία παραγγελία α/α
Εμπορικές προσφορές AD TYRES 2 χρόνια από την τελευταία παραγγελία n/a
Λογαριασμός πελάτη 3 έτη από την τελευταία σύνδεση με τον λογαριασμό πελάτη ή μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης, εάν αυτό συμβεί νωρίτερα. α/α
Ενημερωτικό δελτίο Μέχρι να διαγραφείτε ή 3 χρόνια από την τελευταία είσοδο στο Λογαριασμό Πελάτη, εάν αυτή είναι προγενέστερη. α/α
Στατιστικά στοιχεία 3 έτη από την τελευταία παραγγελία α/α
Απάτη α/α 5 έτη από τη συλλογή των σχετικών δεδομένων
Τραπεζικά δεδομένα (3) Συναλλαγή (CB) Μέχρι την πλήρη εξόφληση της παραγγελίας α/α
Απαιτήσεις πληρωμών α/α 13 μήνες από την ημερομηνία χρέωσης
ή
15 μήνες σε περίπτωση αναβολής πληρωμής
Εξυπηρέτηση μετά την πώληση Μέχρι τη λήξη της περιόδου για την οποία η AD Tyres αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας αποζημιώσει για μια παραγγελία (ιδίως της περιόδου υπαναχώρησης ή της περιόδου ακύρωσης της παραγγελίας). α/α
Άμεση χρέωση SEPA (IBAN) Ο χρόνος διαβίβασης του IBAN στην GoCardless α/α
Διευκόλυνση μεταγενέστερων αγορών (CB) Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή τη λήξη της ισχύος της τραπεζικής κάρτας, εάν αυτή είναι προγενέστερη. α/α
Τεχνικά στοιχεία Στοχευμένη διαφήμιση Δείτε τα cookies α/α
Εμπειρία χρήστη
Εμπορική Προσφορά AD Tyres
Ποιότητα
Στατιστικά στοιχεία
Απάτη
Δεδομένα πλοήγησης Στοχευμένη διαφήμιση Δείτε τα cookies α/α
Εμπειρία χρήστη
Ποιότητα
Εμπορική Προσφορά AD Tyres
Στατιστικά στοιχεία
Απάτη

*δεν ισχύει.

(1) Ενεργός αποθήκευση είναι η αποθήκευση των σχετικών δεδομένων στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της σχετικής επεξεργασίας.

(2) Η ενδιάμεση αρχειοθέτηση συνίσταται στη διατήρηση των Δεδομένων υπό συνθήκες περιορισμένης πρόσβασης i) είτε σε ειδική βάση αρχειοθέτησης χωριστά από την ενεργή βάση, με πρόσβαση που περιορίζεται μόνο στα πρόσωπα που έχουν συμφέρον να τα γνωρίζουν λόγω της ιδιότητάς τους, ii) είτε στην ενεργή βάση, υπό την προϋπόθεση ότι τα αρχειοθετημένα Δεδομένα απομονώνονται με λογικό διαχωρισμό (διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων) ώστε να μην είναι προσβάσιμα από πρόσωπα που δεν έχουν πλέον συμφέρον να τα επεξεργαστούν.

(3) Τα τραπεζικά δεδομένα δεν τηρούνται ποτέ από την AD Tyres, αλλά από τους συνεργάτες πληρωμών (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless ανάλογα με την περίπτωση).

7. ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΆΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres μπορεί να μοιραστεί ορισμένα από τα Δεδομένα σας με άλλες οντότητες που αναφέρονται παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση, η AD Tyres θα μοιράζεται αυτά τα Δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητο για να διασφαλιστεί ο σκοπός ή οι σκοποί της επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την AD Tyres ή για να διασφαλιστεί ο ακριβής και νόμιμος σκοπός ή οι νόμιμοι σκοποί που ορίζονται από τον παρόντα αποδέκτη.

ΟΝΤΌΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΊΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΑΝΉΚΕΙ Η AD TYRES

Η AD Tyres μπορεί να μοιραστεί ορισμένα από τα Δεδομένα σας με άλλες οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει η AD Tyres, προκειμένου να σας γνωρίσει καλύτερα. Αυτές οι άλλες οντότητες υπόκεινται σε δεσμεύσεις παρόμοιες με εκείνες της AD Tyres για την προστασία των Δεδομένων σας.

ΥΠΕΡΓΟΛΆΒΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΊΤΟΥΣ ΠΑΡΌΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

Η AD Tyres μπορεί να μοιράζεται ορισμένα από τα Δεδομένα σας με υπεργολάβους ή/και τρίτους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών της AD Tyres μέσω του Ιστότοπου. Η κοινοποίηση των Δεδομένων σας σε αυτές τις οντότητες απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Η AD Tyres μοιράζεται μόνο τα Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της αποστολής που έχει ανατεθεί σε αυτές τις οντότητες, αφού διασφαλιστεί συμβατικά ότι οι δεσμεύσεις των οντοτήτων αυτών είναι εξίσου υψηλές με αυτές που αναλαμβάνονται στον παρόντα Χάρτη όσον αφορά την προστασία των Δεδομένων σας.

Πρόκειται κυρίως για τις ακόλουθες οντότητες:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (εξωτερική ανάθεση τεχνολογίας)
 • OVH (φιλοξενία ιστότοπων)
 • HOTJAR (αναλυτικό cookie)
 • GOOGLE (διαφημιστικό cookie)
 • MICROSOFT (διαφημιστικό cookie)
 • CHECKOUT.COM (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • HIPAY (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • BRAINTREE (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • GOCARDLESS (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • PAYPAL (πάροχος υπηρεσιών πληρωμών)
 • DPD (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • GLS (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • UPS (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • DHL (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • SEUR (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • CHRONOPOST (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • BOOMERANG (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)
 • TNT (πάροχος υπηρεσιών παράδοσης)

Αυτά είναι επίσης τα συνεργαζόμενα συνεργεία, ο κατάλογος των οποίων βρίσκεται εδώ.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ

Η AD Tyres μπορεί κατ' εξαίρεση να κοινοποιήσει τα δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: (ii) όταν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από νόμο, κανονισμό, αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή (iii) για την προστασία των δικαιωμάτων ή/και της ασφάλειας ενός ατόμου, για την πρόληψη ή τη λήψη μέτρων σχετικά με παράνομες ή ύποπτες παράνομες δραστηριότητες ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας και της ασφάλειας του ιστότοπου της AD Tyres- (iv) για την εκτέλεση και την εξασφάλιση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η AD Tyres προς το συμφέρον σας στο πλαίσιο του παρόντος Χάρτη.

8. ΔΙΑΒΙΒΆΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΌΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ;

Τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία και αποθηκεύονται κυρίως στην επικράτεια της Μάλτας, η οποία βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, η εταιρεία AD Tyres, εγκατεστημένη στο Πριγκιπάτο της Ανδόρας, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Με απόφαση της 19ης Οκτωβρίου 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι η Ανδόρα θεωρείται ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, η AD Tyres δεν μπορεί να αποκλείσει ότι τα Δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλα εδάφη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ιδίως σε εδάφη όπου το επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι χαμηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η AD Tyres αναλαμβάνει την υποχρέωση να επαληθεύσει την ύπαρξη μέτρων ή να λάβει επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου προστασίας των δεδομένων σας, όπως:

 • απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οικείας χώρας,
 • τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από εποπτική αρχή, στις οποίες υπόκειται ο παραλήπτης και των οποίων μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο, εφόσον έχουν υπογραφεί επισήμως,
 • εσωτερικοί εταιρικοί κανόνες,
 • εγκεκριμένος κώδικας δεοντολογίας ή εγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης (συμπεριλαμβανομένης δεσμευτικής και εκτελεστής δέσμευσης του αποδέκτη εκτός ΕΕ να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις),
 • μια διοικητική ρύθμιση ή ένα νομικά δεσμευτικό και εκτελεστό κείμενο που γίνεται για να καταστεί δυνατή η συνεργασία μεταξύ δημόσιων αρχών.

Όσον αφορά αυτούς τους κύριους εταίρους της AD Tyres, οι χώρες προορισμού των δεδομένων και οι κατάλληλες διασφαλίσεις που υιοθετούνται είναι οι ακόλουθες.

Αποδέκτες Χώρα Εγγυήσεις
GCG Γαλλία Ευρωπαϊκή Ένωση
OVH Γερμανία Ευρωπαϊκή Ένωση
HOTJAR Μάλτα Ευρωπαϊκή Ένωση
GOOGLE Ηνωμένες Πολιτείες Τυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
MICROSOFT Ηνωμένες Πολιτείες Τυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
CHECKOUT.COM Ηνωμένο Βασίλειο Απόφαση καταλληλότητας της 28ης Ιουνίου 2021
HIPAY Γαλλία Ευρωπαϊκή Ένωση
BRAINTREE Ηνωμένες Πολιτείες Τυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
GOCARDLESS Ηνωμένο Βασίλειο Απόφαση καταλληλότητας της 28ης Ιουνίου 2021
PAYPAL Ηνωμένες Πολιτείες Τυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
DPD Γαλλία Ευρωπαϊκή Ένωση
GLS Ολλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση
UPS Ηνωμένες Πολιτείες Τυποποιημένη συμβατική ρήτρα και πιστοποίηση Privacy Shield
DHL Γερμανία Ευρωπαϊκή Ένωση
SEUR Ισπανία Ευρωπαϊκή Ένωση
CHRONOPOST Γαλλία Ευρωπαϊκή Ένωση
BOOMERANG Γαλλία Ευρωπαϊκή Ένωση
TNT Ολλανδία Ευρωπαϊκή Ένωση

9. ΠΏΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ;

Η AD Tyres έχει θεσπίσει κατάλληλα φυσικά, τεχνικά, διοικητικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη πρόσβαση, χρήση, απώλεια, τυχαία καταστροφή, ζημία, κλοπή ή διάδοση.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειές της, η AD Tyres δεν μπορεί να εγγυηθεί αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων σας και σας καλεί να αναφέρετε τυχόν δυσκολίες που αντιλαμβάνεστε.

Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, όποτε σας βολεύει, είτε στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@adtyre.com είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας που είναι προσβάσιμη εδώ.

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και η πολιτική απορρήτου και οι όροι χρήσης της Google ισχύουν για αυτή την υπηρεσία.

10. ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω όσον αφορά τα Δεδομένα σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να λάβετε επιβεβαίωση από την AD Tyres ότι τα Δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται ή δεν υφίστανται επεξεργασία, καθώς και πρόσβαση στα εν λόγω Δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοποί, κατηγορίες Δεδομένων, αποδέκτες ή κατηγορίες αποδεκτών, διάρκεια διατήρησης ή τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της διάρκειας αυτής, τα δικαιώματά σας σχετικά με τα Δεδομένα αυτά, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και, κατά περίπτωση, η πηγή συλλογής των Δεδομένων και η ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων με βάση τα Δεδομένα αυτά.

  Έχετε επίσης το δικαίωμα, όταν τα Δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό, να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εγγυήσεις όσον αφορά την εν λόγω διαβίβαση.

  Σύμφωνα με το δικαίωμα πρόσβασης, η AD Tyres θα σας παράσχει ένα αντίγραφο των δεδομένων και μπορεί να χρεώσει εύλογη αμοιβή με βάση το διοικητικό κόστος για τυχόν πρόσθετα αντίγραφα που θα ζητήσετε. Εάν υποβάλλετε το αίτημα ηλεκτρονικά, οι πληροφορίες θα παρέχονται σε κοινώς χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

 • το δικαίωμα διόρθωσης των Δεδομένων σας:

  έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από την AD Tyres τη διόρθωση, το συντομότερο δυνατό, των δεδομένων σας που είναι ανακριβή ή, λαμβανομένων υπόψη των σκοπών της επεξεργασίας, ελλιπή (μπορείτε να υποβάλετε πρόσθετη δήλωση για το σκοπό αυτό),

 • το δικαίωμα διαγραφής των Δεδομένων σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να ζητήσετε από την AD Tyres τη διαγραφή, το συντομότερο δυνατό, των Δεδομένων σας για έναν από τους ακόλουθους λόγους

  • τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο,
  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην οποία βασίζεται η Επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την εν λόγω Επεξεργασία,
  • Αντιτάσσεστε στην Επεξεργασία των εν λόγω Δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κατωτέρω σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε,
  • τα δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία ,
  • τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να συμμορφωθούν με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η AD Tyres- ή
  • τα δεδομένα συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε παιδιά.

  Εάν τα Δεδομένα που ζητείται να διαγραφούν έχουν δημοσιοποιηθεί από την AD Tyres, λαμβάνονται εύλογα μέτρα, λαμβανομένων υπόψη της διαθέσιμης τεχνολογίας και του κόστους εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερωθούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζονται αυτά τα Δεδομένα ότι έχετε ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς οποιουδήποτε συνδέσμου με αυτά τα Δεδομένα ή οποιουδήποτε αντιγράφου ή αναπαραγωγής τους.

  Αυτό το δικαίωμα διαγραφής δεν ισχύει στο βαθμό που η Επεξεργασία είναι απαραίτητη:

  • την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης,
  • για να συμμορφωθεί με νομική υποχρέωση που απαιτεί την επεξεργασία, η οποία προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ή για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
  • για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,
  • για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, εφόσον το δικαίωμα διαγραφής ενδέχεται να καταστήσει αδύνατη ή να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την επίτευξη των σκοπών της εν λόγω Επεξεργασίας- ή
  • τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας:

  Αυτό αφορά τη δυνατότητα εναντίωσης στην Επεξεργασία των Δεδομένων σας που πραγματοποιείται βάσει έννομου συμφέροντος από την AD Tyres (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει αυτής της αιτιολόγησης), εάν η εν λόγω Επεξεργασία δεν δικαιολογείται στην πραγματικότητα από την AD Tyres για νόμιμους και επιτακτικούς λόγους που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

  Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητά σας να αντιταχθείτε στην Επεξεργασία για σκοπούς αναζήτησης (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν αυτή συνδέεται με τέτοια αναζήτηση).

  Τέλος, όσον αφορά την Επεξεργασία για στατιστικούς σκοπούς, αυτό αφορά τη δυνατότητα εναντίωσης στην εν λόγω Επεξεργασία για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η Επεξεργασία είναι απαραίτητη για ένα έργο δημοσίου συμφέροντος.

 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας :

  Πρόκειται για τη δυνατότητα που έχετε να ζητήσετε από την AD Tyres τον περιορισμό της επεξεργασίας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για να επαληθεύσει η AD Tyres την ακρίβεια των Δεδομένων, όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων,
  2. Διαφωνείτε με τη διαγραφή Δεδομένων από παράνομη Επεξεργασία και ζητάτε αντί αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους,
  3. τα Δεδομένα δεν είναι πλέον χρήσιμα για την AD Tyres στο πλαίσιο των σκοπών της Επεξεργασίας, αλλά παραμένουν απαραίτητα για Εσάς στο πλαίσιο της θεμελίωσης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών δικαιωμάτων,
  4. για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για να διαπιστωθεί εάν οι νόμιμοι λόγοι που επιδιώκει η AD Tyres υπερισχύουν των δικών σας, όταν έχετε αντιταχθεί στην Επεξεργασία σε αυτή τη βάση.

  Σε περίπτωση περιορισμού της Επεξεργασίας, τα Δεδομένα μπορούν, με εξαίρεση την αποθήκευση, να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για σημαντικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος της Ένωσης ή κράτους μέλους.

  Θα ενημερωθείτε από την AD Tyres για την άρση του περιορισμού πριν αυτός τεθεί σε ισχύ.

 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας :

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να λάβετε από την AD Tyres την κοινοποίηση των Δεδομένων σας που παρέχονται στην AD Tyres σε δομημένο, ευρέως χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να μεταφέρετε τα δεδομένα αυτά σε άλλη οντότητα (η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται από εσάς ή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, από την AD Tyres) και αυτό όταν η Επεξεργασία πραγματοποιείται με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών και βασίζεται σε συγκατάθεση ή σε σύμβαση,

 • το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

  Πρόκειται για τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε Επεξεργασία των Δεδομένων σας που πραγματοποιήθηκε βάσει της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, καλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας όποτε σας βολεύει:

 • ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@adtyre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.

Προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, η AD Tyres σας καλεί να το διατυπώσετε με σαφή και λεπτομερή τρόπο. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητά σας, η AD Tyres μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά σας.

Έχετε επίσης το :

 • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή :

  τη δυνατότητα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας, στο οποίο εργάζεστε ή στο οποίο φέρεται να συνέβη η παραβίαση, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας συνιστά παραβίαση του νόμου.

Για να σας διευκολύνουμε στην άσκηση αυτού του δικαιώματος, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο των εποπτικών αρχών εδώ.

11. ΠΏΣ ΣΥΛΛΈΓΕΙ Η AD TYRES ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ;

Τα Προϊόντα που πωλούνται από την AD Tyres στον Ιστότοπό της δεν προορίζονται για ανηλίκους. Κατά συνέπεια, η AD Tyres δεν επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν ανηλίκους ούτε υποθέτει ότι τα δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των πελατών της αφορούν άμεσα ή έμμεσα ανηλίκους.

12. ΤΙ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΑΡΌΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ;

Η AD Tyres χρησιμοποιεί cookies και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες ενδέχεται να συλλέγουν ορισμένα από τα δεδομένα σας. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα, να μας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και την ποιότητα της Ιστοσελίδας μας και να βοηθήσουν στην παροχή στοχευμένης διαφήμισης.

Η AD Tyres συλλέγει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας μέσω ενός πανό στην αρχική σελίδα του ιστότοπου όταν συνδέεστε για πρώτη φορά με αυτά τα εργαλεία υπολογιστή. Η AD Tyres ζητά εκ νέου τη συγκατάθεσή σας με τους ίδιους όρους στο τέλος δεκατριών μηνών από την προηγούμενη συλλογή της συγκατάθεσής σας.

Η AD Tyres σας καλεί να συμβουλευτείτε τη σελίδα "Cookies" του ιστοτόπου της για περισσότερες πληροφορίες.

13. ΠΏΣ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΕΊΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΣΤΟ ΧΆΡΤΗ;

Η AD Tyres μπορεί να τροποποιεί περιοδικά τον παρόντα Χάρτη προκειμένου να λαμβάνει υπόψη τις νομοθετικές εξελίξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.

Η AD Tyres θα σας ενημερώνει για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις μέσω ειδοποίησης που θα αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή/και μέσω ειδοποίησης που θα εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα.

14. ΠΏΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ;

Η AD Tyres είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την παρούσα Χάρτα.

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας, καλείστε να έρθετε μαζί μας όποτε σας βολεύει:

 • ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@adtyre.com
 • ή συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας εδώ.
Συνεχίστε την περιήγηση χωρίς αποδοχή >
Σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers
Η Elastikaleader.gr (AD TYRES) και οι συνεργάτες της (Google, Hotjar, Microsoft) χρησιμοποιούν αρχεία αναγνώρισης σύνδεσης (cookies) και άλλα trackers (web storage) προκειμένου να εξασφαλίσουν την καλή λειτουργία του ιστότοπου, να διευκολύνουν την πλοήγησή σας, να πραγματοποιήσουν στατιστικές αναλύσεις και να εξατομικεύσουν τις διαφημιστικές εκστρατείες τους. Τα cookies και τα άλλα trackers που αποθηκεύονται στη συσκευή σας ενδέχεται να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, δεν τοποθετούμε κανένα cookie ή άλλο tracker χωρίς την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή σας, με εξαίρεση αυτά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Διατηρούμε τις επιλογές σας για 6 μήνες. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, πηγαίνοντας στη σελίδα σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers. Μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε την πλοήγηση χωρίς να αποδεχτείτε την τοποθέτηση cookies ή άλλων trackers. Η άρνησή σας δεν εμποδίζει την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες AD TYRES. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να ανατρέξετε στη σελίδα σχετικά με τα cookies και τα άλλα trackers.
Επιλογή cookies
LiveChat
Προέκυψε ένα σφάλμα, δοκιμάστε ξανά ή επικοινωνήστε μαζί μας αν το πρόβλημα επιμείνει.